DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.1.2016.9

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НИРОК ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ ГОСТРОГО ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ

M. M. Koptev, O. M. Pronina, S. M. Bilash, A. V. Pyroh-Zakaznikova, D. Ye. Nikolenko

Анотація


Метою дослідження було вивчення структурних змін, що виникають у нирках білих щурів під впливом гострого іммобілізаційного стресу. Дослідження виконано на 20-ти білих щурах-самцях, маса тіла яких становила 240-260 грамів, вік – 8-10 місяців. Дослідну групу склали 10 тварин, які зазнали впливу гострого іммобілізаційного стресу, змодельованого шляхом фіксації щурів на спині протягом 6 годин. Забій тварин виконувався шляхом декапітації під внутрішньоочеревинним тіопентал-натрієвим наркозом. Гістологічне дослідження препаратів нирок щура показало, що дія іммобілізаційної травми призводить до розвитку значних гемодінамічних розладів, спазмування артеріол та виразного венозного повнокров’я з явищами агрегації еритроцитів та утворенням мікротромбів. У ниркових тільцях щурів дослідної групи виявлено ішемізацію клубочкового апарату з дистрофічними змінами і десквамацією епітелію канальців. Такі патоморфологічні зміни в нирковій тканині піддослідних щурів можуть призводити до порушення транспортної функції канальців із застоєм у них фільтрату сечі.

Ключові слова


нирки; стрес; щури

Повний текст:

PDF

Посилання


Koptev MM. Otsinka morfo-funktsionalnykh zmin peryferychnykh viddiliv leheni pislia vplyvu hostroho immobilizatsiinoho stresu [Evaluation of morphological and functional changes in peripheral regions of the lungs after exposure to acute immobilization stress]. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Dental Academy. 2013; 13 (4): 121-124 (in Ukrainian).

Tymoshenko AV, Diaulenko DO, Koptev MM. Otsinka vplyvu hostroho immobilizatsiinoho stresu na sertse shchura [Assessing the impact of acute immobilization stress on rat`s heart]. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Medical Dental Academy. 2014; 14 (4): 229-231 (in Ukrainian).

Shkurupii OA. Eksperymentalne obhruntuvannia rozvytku nekardiohennoho nabriaku lehen u khirurhichnykh khvorykh pry obmezhenii rukhovii aktyvnosti [Experimental study of noncardiogenic pulmonary edema of surgical patients with limited motor activity]. Journal of Medical and Biological Problems. 2015; 2 (4): 68-70 (in Ukrainian).

Meerson FZ, Pshennikova MG. Adaptation to stressful situations and physical stress. Moscow: Medicine, 1988; 256 (in Russian).

Selye G. Stress without distress. Moscow: Medicine, 1980; 180 (in Russian).

Koptev MM. Topography and morpho-functional characteristics of the structural elements of the lungs in normal and experimental stress. PhD in Medicine sci. diss. Poltava, 2014 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Коптев М.М. Оцінка морфо-функціональних змін периферичних відділів легені після впливу гострого іммобілізаційного стресу / М.М. Коптев // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2013. – Т. 13, № 4 (44).– С. 121-124.

2. Тимошенко А.В. Оцінка впливу гострого іммобілізаційного стресу на серце щура / А.В. Тимошенко, Д.О. Дяуленко, М.М. Коптев // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2014. – Т. 14, № 4 (48).– С. 229-231.

3. Шкурупій О.А. Експериментальне обгрунтування розвитку некардіогенного набряку легень у хірургічних хворих при обмеженій руховій активності / О.А. Шкурупій // Вісник проблем біології і медицини. – 2015. – Вип. 4, Т. 2 (125). – С. 68-70.

4. Меерсон Ф.З. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам / Ф.З. Меерсон, М.Г. Пшенникова. – М.: Медицина, 1988. – 256 с.

5. Селье Г. Стресс без дистресса / Г. Селье. – М.: Медицина, 1980. – 180 с.

6. Коптев М.М. Топографія та морфо-функціональна характеристика структурних елементів легень у нормі та при експериментальному стресі: дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.01 «нормальна анатомія» / М.М. Коптев. – Полтава, 2014. – 179 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)