Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

 1. У журналі «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» публікуються результати оригінальних досліджень, аналітичні огляди, лекції, короткі повідомлення і описи нових методів дослідження з клінічної анатомії (хірургічної, топографічної, рентгенологічної, вікової, типової, мікроскопічної, порівняльної, динамічної, варіантної, ультразвуковової, томографічної); експериментальної хірургії; технологій хірургічних операцій та лікарських маніпуляцій, а також суміжних морфологічних і хірургічних дисциплін, які дозволяють поглибити базу знань з клінічної анатомії та оперативної хірургії. До друку приймаються також рецензії на монографії та підручники; статті, присвячені пам’ятним та історичним датам, ювілеям тощо.
 2. Об’єм оригінальної статті – до 12 стандартних машинописних сторінок, оглядової – до 15 сторінок, коротких повідомлень – до 5 сторінок. Мова публікацій – українська, англійська. Матеріал, надісланий до друку, має бути набраний в текстовому редакторі Microsoft Word, шрифтом Times New Roman Cyr (розмір - 14 кегль) через 1,5 інтервали. Поля з усіх боків – 2,5 см.

Для формул використовувати вбудований у Word для Windows редактор формул. У тексті статті дані таблиць не повинні дублюватися. Таблиці набирати у текстовому редакторі Word. Таблиці мають бути компактні, пронумеровані та озаглавлені. Скорочення в назві таблиць не дозволяються.

Ілюстрації мають бути чіткі, пронумеровані та озаглавлені, з роздільною здатністю 300 dpi. У підписах до фоторепродукцій мікропрепаратів вказувати збільшення об’єктива та окуляра, метод забарвлення зрізів. Позначення на рисунках не виконувати засобами MS Word, бажано застосовувати Adobe Photoshop, Paint… тощо.

В електронному листі текст статті записувати окремим файлом «прізвище першого автора.doc». Електронний варіант статті має бути точним аналогом друкованого варіанта. Редакція переконливо просить авторів перевіряти електронні носії на наявність комп’ютерних вірусів.

 1. Структура оригінальної статті:

УДК

Ініціали та прізвище автора. Назва підрозділу (в дужках – вчене звання, ініціали та прізвище керівника).

Назва установи, де виконана робота, місто.

НАЗВА СТАТТІ (ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ).

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з науковими чи практичними завданнями; аналіз сучасних досліджень (за останні 10 років), в яких започатковано розв’язання даної проблеми; окреслення невирішених питань.

Мета дослідження. Коротке формулювання наукового результату, який повинен бути отриманий в результаті дослідження (2-3 речення).

Матеріал і методи. Наводиться докладний опис методів дослідження, а також приладів та матеріалів, за допомогою яких воно проводилося; критерії відбору експериментальних тварин і пацієнтів (з належною класифікацією за статтю, віком, симптоматикою тощо); схема експерименту. У статтях з висвітленням експериментальних досліджень потрібно вказати про дотримання автором міжнародних принципів Гельсинської декларації про гуманне ставлення до тварин. Необхідно перелічити усі використані у дослідженні лікарські та хімічні речовини (з обов’язковим вказанням їх міжнародної назви, діючої речовини, використаних доз та шляхів уведення). Автор/и рукописів зобов’язані дотримуватися міжнародних номенклатур (анатомічної, гістологічної, міжнародної класифікації хвороб тощо). Назви фірм-виробників апаратури, реактивів, інструментів, шовного матеріалу тощо наводити в оригінальній транскрипції із зазначенням назви країни. Результати вимірювань подавати в одиницях міжнародної системи СI. Скорочення термінів (крім загальновживаних) неприпустиме. Наприкінці розділу необхідно навести інформацію щодо використаної статистичної або інших видів обробки отриманих даних (критерії і методи обробки тощо).

Результати дослідження та їх обговорення. В цьому розділі наводиться виклад основного матеріалу дослідження з аналізом отриманих результатів. Автори мають викласти відомості, які характеризуються науковою новизною і актуальністю, теоретичною та практичною значущістю, а також потенційні механізми і процеси, які можуть пояснювати отримані внаслідок дослідження результати.

Висновки. Автор/и мають стисло навести думку, умовивід, підсумок виконаного дослідження з вказанням гіпотез, про що це може свідчити та який мати наслідок (в онто- або філогенетичному аспекті) тощо.

Перспективи подальших досліджень. У цьому підрозділі автор/и мають зазначити, які потенційні можливості розкриває проведене дослідження, та план або програму наступних дій, пов’язаних з поглибленням вивчення поставленої наукової проблеми.

Список використаної літератури. Список цитованої літератури наводиться відповідно з порядком цифрового посилання на неї у тексті [у квадратних дужках]. Бібліографічний опис використаних джерел наводиться за Ванкуверським стилем. ППокажчик літератури (15-20 джерел для статті і 40-50 – для оглядових). Не допускаються посилання на неопубліковані роботи.

References. Джерела літератури кирилицею подаються в транслітерованому вигляді, це можна здійснити автоматично на сайті: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php для української мови. Система автоматичної транслітерації джерел російською мовою на сайті: http://www.translit.ru.

Реферати:

Реферати треба наводити українською та англійською мовами. Структура реферату:

НАЗВА СТАТТІ (ПРОПИСНИМИ ЛІТЕРАМИ)

Резюме. У резюме подавати основний зміст статті, акцентуючи увагу на нових відомостях,
не повторюючи заголовку статті. Обсяг резюме не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова. Резюме повинно вміщувати короткий опис роботи: актуальність, мета дослідження, матеріал і методи, результати, висновки, ключові слова.

Ключові слова. Слід зазначити 3-7 ключових слів, які розкривають зміст статті.

На останній сторінці статті мають бути підписи всіх авторів, а також їх реквізити українською та англійською мовами (прізвище, ім’я, по батькові (повністю); посада, місце роботи; e-mail, телефон).

 1. На адресу редакції надсилати: 1) один примірник статті на паперовому носії, завізований науковим керівником; 2) компакт-диск або електронний лист зі статтею; 3) направлення установи, в якій виконана робота; 4) висновок комісії з біоетичної експертизи; 4) довідка на наявність академічного плагіату, текст статті перевірений у комп’ютерній системі «Антиплагіат».
 2. Усі статті, направлені до редакції, проходять редагування, рецензування та експертизу.
  Редакція залишає за собою право виправляти статті, не змінюючи їх основного змісту. Якщо в процесі підготовки до друку в статті будуть виявлені значні дефекти (технічні або за суттю) вона буде повернута автору на доопрацювання. Датою надходження статті вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту. Відхилені статті не повертаються.
 3. Статті, опубліковані в інших виданнях або надіслані до інших видань, подавати не дозволяється. Надходження статті в редакцію підтверджує повну згоду авторів з правилами журналу. Авторський гонорар не виплачується.
 4. Рукописи, листи та інші матеріали надсилати за адресою: Редакція журналу «Клінічна
  анатомія та оперативна хірургія», Буковинський державний медичний університет МОЗ України, пл. Театральна, 2, м. Чернівці, Україна, 58002. E-mail: slobodjanaleksandr@ukr.net, тел. +38(050)5075320.

Оригінальні дослідження

Публікуються лише результати власних досліджень

Нові хірургічні технології

Публікуються статті присвячені результатам власних досліджень, щодо розроблення та впровадження у практику оригінальних хірургічних прийомів, методик, приладів та інструментів.

Наукові огляди

Бублікуються статті присвячені аналізу літератури з актуальних проблем хірургії та морфології.

Короткі повідомлення

Публікуються статті присвячені опису цікавих та нестандартних випадків з хірургічної практики та рідкісних випадків варіантів будови структур та органів виявлених при морфологічних дослідженнях.

Методи дослідження

Публікуються статті присвячені результатам власних досліджень, щодо розроблення та впровадження у практику нових, оригінальних методів дослідження у хірургії та морфології.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.