МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ОРГАНІВ ЗА ВПЛИВУ ОПІОЇДІВ

Автор(и)

  • M. M. Mykhalevych

DOI:

https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.4.2019.21

Ключові слова:

морфологічні зміни, опоїди

Анотація

Стрімке збільшення кількості осіб, які вживають наркотичні речовини, призвело до виникнення захворювань наркотичного профілю, що характеризуються множинною поліорганною патологією органів і систем. Доведено беззаперечний зв’язок між глибиною порушень гемомікроциркуляторних порушень і тривалістю впливу опіоїду. Аналіз літературних даних засвідчив про актуальність та важливість вивчення цієї медико-соціальної проблеми. У цій публікації представлені особливості морфологічних та структурних змін органів і систем за впливу опіодів.

Посилання

Chemerys NM. Medyko-sotsialʹni aspekty problemy vzhyvannya psykhoaktyvnykh rechovyn moloddyu (ohlyad naukovoyi literatury) [Medical and social aspects of using psychoactive substances by youth (review of the scientific literature)]. Ukrayina. Zdorov'ya natsiyi. 2017;3:285. (in Ukrainian).

Viievskyi AM, Zhdanov MP, Sydiak SV. Zriz narkolohichnoi sytuatsii v Ukraini (dani 2010 roku) [The cut of Narcological situation in Ukraine (data 2010)]. Kyiv: Ukrainian Medical and Monitoring Centre for Drugs and Alcohol MoH Ukraine; 2011. 22 p. (in Ukrainian).

Bekesevych AM. Morfometrychnyy analiz anhioarkhitektoniky kory mozochka za umov vplyvu opioyidu [Morphometric analysis of angioarchitectonics of cerebellar cortex under opioid exposure]. World of Medicine and Biology. 2014;4:68-71. (in Ukrainian).

Hubsʹkyy YuI. Problema bolyu v paliatyvniy medytsyni: sotsialʹnyy vyklyk ta molekulyarna farmakolohiya [The problem of pain in palliative medicine: a social challenge and molecular pharmacology]. Farmakolohiya ta likarsʹka toksykolohiya.2013;6:85-90. (in Ukrainian).

Davydovych OV, Kopcha VS, Masliy KO. Farmakoterapiya bolʹovoho syndrome [Pharmacotherapy of pain syndrome]. Ratsyonalʹnaya farmakoterapyya. 2014;21:66-8. (in Ukrainian).

Kusch OG, Voloshin МA. Imunnyy mekhanizm rehulyatsiyi tolerantnosti pry vahitnosti [Immune mechanism of adjusting of tolerance at pregnancy]. Ukrayinsʹkyy morfolohichnyy almanakh. 2011;9(3):158-61. (in Ukrainian).

Ismailova Yu, Altaeva A, Akhmetov Zh, Selivokhina N. Patomorfogenticheskie aspekty` vliyaniya opiatny`kh anal`getikov na organizm cheloveka (obzor) [Pathomorphogenetic aspects of influence opiate analgetics on the human body]. Vestnik Kazakhskogo Naczional`nogo mediczinskogo universiteta. 2014;1:75–77. (in Russian).

Onysko RM, Paltov YV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuYa, Yakymiv NYa, Fitkalo OS, inventors; Lʹvivsʹkyy natsionalʹnyy medychnyy universytet imeni Danyla Halytsʹkoho, assignee. Sposib modelyuvannya fizychnoyi opioyidnoyi zalezhnosti u shchuriv [Method for modeling physical opioid dependence in rats]. Patent of Ukraine. № u201207124. 2013 Jan 10. (in Ukrainian).

Pokotylo V, Halyuk U, Mateshuk-Vatseba L. Morfolohichni osoblyvosti miokarda ta yoho hemomikrotsyrkulyatornoho rusla na svitlooptychnomu rivni za umov perebihu eksperymentalʹnoyi opioyidnoyi intoksykatsiyi [Morphological peculiarities of the myocardium and its hemomicrocirculatory bloodstream on the light-optical level under the effect of experimental opioid intoxication]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2017;4(2):123-8. (in Ukrainian).

Pokotylo V, Logash М. Morfometrychnyy analiz zmin mitokhondrialʹnoho aparata miokarda sertsya biloho shchura za umov eksperymentalʹnoho vplyvu nalbufinu [Morphometric analysis of changes in mitochondrial apparatus of the white rat’s myocardium under the experimental effect of nalbuphine]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2018;1.1(142):291-5. (in Ukrainian).

Kapitulskaya TB. Immunomorfologicheskaya kharakteristika povrezhdeniya miokarda i pochek pri infektsionnom endokardite u narkomanov [Immunomorphological characteristics of myocardial and renal damage in infectious endocarditis in drug addicts] [abstract]. St. Petersburg: Sankt-Peterburgskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya; 2009. 119 p. (in Russian).

Andashkin AP, Solomatin IV, Murashov BF, Panin PF. Ot issledovaniy k standartam lecheniya [From research to treatment standards]. In: Proceedings of the Russian National Congress Of Cardiologists; 2003 Oct 7-9. Moscow; 2003, p.18. (in Russian).

Lisin SV, Rogov KA, Mikhaylov DYu, Kornilova VI, Safaryan SL. Patomorfologicheskaya transformatsiya tkaney pri parenteral'noy narkomanii [Pathomorphological transformation of tissues in parenteral addiction]. Rossiyskiy meditsinskiy zhurnal. 2012;6:39-43. (in Russian).

Mateshuk-Vatseba L, Pidvalna U, Bekesevych A, Zinko A, Popyk P, Diskovskyi I. The effect of the prolonged injection of nalbuphine on the structural organization of angioarchitecture of organs. Pratsi NTSH, Medychni nauky 43:75-87.

Mateshuk-Vatseba LR, Bekesevych AM, Diskovskiy IS, Zinko AV, Pidvalna UY, Popyk PM. Zakonomirnosti strukturnykh zmin lanok hemomikrotsyrkulyatornoho rusla orhaniv za umov vplyvu opioyidu v eksperymenti [Regularities of structural change in links hemomicrocirculatory body bodies conditions opioid effects in the experiment]. Aktualʹni pytannya medychnoyi nauky ta praktyky. Zbirnyk Naukovykh Pratsʹ. 2015;82;2(1):328- 35. (in Ukrainian).

Ray S. Examining brain networks in prescription opioid users. J Alcohol Drug Depend. 2017;5(2):e137. doi: 10.4172/2329-6488.1000e137.

Vestal-Laborde AA, Eschenroeder AC, Bigbee JW, Robinson SE, Sato-Bigbee C. The opioid system and brain development: effects of methadone on the oligodendrocyte lineage and the early stages of myelination. Dev Neurosci. 2014;36(5):409-21. doi: 10.1159/000365074.

Bekesevych AM. Osoblyvosti strukturnoyi orhanizatsiyi lanok hemomikrotsyrkulyatornoho rusla kory mozochka shchura za umov 2- ta 4-tyzhnevoho vvedennya opioyidu [Structural organization features of hemomicrocirculation links in the cerebellar cortex of rats under conditions of 2- and 4-week injection of opioids]. Clinical anatomy and operative surgery. 2016;15(1):24-7. DOI: https://doi.org/10.24061/1727- 0847.15.1.2016.5 (in Ukrainian).

Bekesevych AM. Morfometrychnyy analiz anhioarkhitektoniky kory mozochka za umov vplyvu opioyidu [Morphometric analysis of angioarchitecture of the cerebella cortex under the effect of opioid influence]. World of Medicine and Biology. 2014;4:68-71. (in Ukrainian).

Zinko AV, Mateshuk-Vatseba LR. Vplyv opioyidu na ulʹtrastrukturu promenystoho vintsya kintsevoho mozku v eksperyment [Influence of opiod on the ultrastructure of radiate crown of telencephalon in the experiment]. World of Medicine and Biology. 2014;4:127-30. (in Ukrainian).

Zinko AV. Krovonosne ruslo promenystoho vintsya shchura v normi ta za umov dovhotryvaloho vplyvu opioyidu [Blood supply of the telencephalon radiate crown of the rat in norm and under the long-term opioid use]. Zaporozhskyy medytsynskyy zhurnal. 2015;3:78-81. (in Ukrainian).

Zinko AV, Kostyuk GY. Mikrostrukturna orhanizatsiya mozolystoho tila kintsevoho mozku za umov vplyvu opioyidu v eksperymenti [Microstructural organiyation of the corpus callosum of the forebrain under the influence of opioid in experiment]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016;2.2(129):117-20. (in Ukrainian).

Pidvalna UYe. Strukturni osoblyvosti sudynnoyi obolonky ochnoho yabluka za umov dovhotryvaloho opioyidnoho vplyvu v eksperymenti [Structural characteristic of uvea under prologned modelled opioids exposure]. Actual Problems of the Modern Medicine:Bulletin of Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2014;14,(4 (48)):209-12. (in Ukrainian).

Pidvalna UYe. Morfolohichne pidhruntya bezpechnoho zastosuvannya nalbufinu na prykladi sudynnoyi obolonky ochnoho yabluka [Morphological matrices for safe use of nalbuphine as based on eyeball vascular tunic]. Eksperymentalʹna i klinichna medytsyna.2014;3(64):117-20. (in Ukrainian).

Pidvalna UY. Morfometrychna kharakterystyka perebudovy sudynnoyi obolonky ochnoho yabluka pid vplyvom nalbufinu [Morphometric characteristics restructuring of eyeball vascular tunic under the influence of nalbuphine.]. Ukrayinsʹkyy zhurnal klinichnoyi ta laboratornoyi medytsyny. 2013;8(3):94-7. (in Ukrainian).

Yakymiv NYa, Kryvko YuYa. Mikrostrukturna kharakterystyka rayduzhno-rohivkovoho kuta ochnoho yabluka shchuriv pry opioyidnomu vplyvi [Microstructural characteristics of the iris-corneal angle of the eyeball of rats under opioid exposure]. World of Medicine and Biology.2013;4:120-4. (in Ukrainian).

Diskovskiy IS. Osoblyvosti mikrostruktury shkiry shchura za umov vplyvu opioyidu [Features of the microstructure of the rat skin under conditions of opioid exposure]. Eksperymentalʹna i klinichna medytsyna. 2014;3(64):61-4. (in Ukrainian).

Diskovskiy IS. Osoblyvosti ulʹtrastruktury shkiry v dilyantsi zahoyennya rany za umov vvedennya opioyidu (eksperymentalʹne doslidzhennya) [Features of skin ultrastructure in the area of wound healing under the conditions of opioid administration (experimental study)]. Visnyk morfolohiyi. 2015;21(1):12-5. (in Ukrainian).

Mateshuk-Vatseba LR, Diskovskiy IS. Ulʹtrastrukturni zminy shkiry shchuriv pry dovhotryvalomu vplyvi opioyidu [Ultrastructural changes in the skin of rats under opioids exposure]. Actual Problems of the Modern Medicine: Bulletin of Ukrainian Medical Stomatological Academy. 2014;14(4):205-8. (in Ukrainian).

Diskovskiy IS. Morfolohichni osoblyvosti shkiry ta protsesiv reparatsiyi pid vplyvom opioyidu v eksperymenti [Morphological features of skin and repair processes under the influence of opioid in experiment] [dissertation abstract]. Lviv: Lvivsʹkyy natsionalnyy medychnyy universytet; 2016. (in Ukrainian).

Galyutin SG, Sorokina VV. Geroinovyye nefropatii [Heroin Nephropathies]. Narkologiya. 2007;6(10):41- 3. (in Russian).

Jaffe JA, Kimmel PL. Chronic nephropathies of cocaine and heroin abuse: a critical review. Clin J Am Soc Nephrol. 2006 Jul;1(4):655-67. DOI: 10.2215/CJN.00300106

Vilkhova IV. Zminy struktury nyrkovoho tilʹtsya na riznykh terminakh khronichnoho opioyidnoho vplyvu [Structural changes of renal corpuscle in the late stages of chronic opioid effect]. World of Medicine and Biology. 2014;(4-1):78-81. (in Ukrainian).

Vilkhova IV. Morfolohichni zminy kanalʹtsiv nefrona pry khronichnomu opioyidnomu vplyvi [Morphological changes of nephron tubules as a result of the chronic opioid effect]. World of Medicine and Biology. 2015;(2-1):84-7. (in Ukrainian).

Vilkhova IV. Zminy struktury nyrkovoho tilʹtsya na riznykh terminakh khronichnoho opioyidnoho vplyvu [Structural changes of renal corpuscle in the late stages of chronic opioid effect]. World of Medicine and Biology. 2014;(4-1):78-81. (in Ukrainian).

Stefens BG, Spitz W, et al. Medicolegal investigation of death. 3-rd ed; 1993. p. 733-66.

Cope R, Deboii JM. Ann Chir. 1995;49(4):310-6.

Mateshuk-Vatseba LR, Mykhalevych MM. Mikrostrukturni zminy pidnyzhnʹoshchelepnoyi slynnoyi zalozy za umov vplyvu opioyidu v eksperymenti [Microstrural changes of submandibular salivary gland under opioid influence in experiment]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016;1(1):305-8. (in Ukrainian).

Onysko IO, Onysko RM, Korol AP, Maevskiy OYе. Mikrostrukturni zminy v yazytsi, vyklykani vplyvom malykh doz opioyidu protyahom 42-kh i 56-ty dib (eksperymentalʹne doslidzhennya) [Micro-structural changes in the tongue caused by exposure to low doses of an opioid within 42-story and 56-days (experimental study)]. Visnyk morfolohiyi. 2012;2(19):280-5. (in Ukrainian).

Onysko IO. Zminy na elektronnnomikroskopichnomu rivni v tkanynakh yazyka pid vplyvom malykh doz opioyidu v kintsi 6 i 8 tyzhniv (eksperymentalʹne doslidzhennya) [Changes at the electron microscopic level in the tissues of the tongue under the influence of small doses of opioids at the end of 6 and 8 weeks (experimental study).]. Biomedical and biosocial anthropology. 2013;(2):13-20. (in Ukrainian).

Hresko NI. Morfolohichna kharakterystyka lanok hemomikrotsyrkulyatornoho rusla za tryvaloho vplyvu opioyidu v eksperymenti [Morfolohichna kharakterystyka lanok hemomikrotsyrkulyatornoho rusla za tryvaloho vplyvu opioyidu v eksperymenti]. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. 2018;6(172):37-41. (in Ukrainian).

Kryvko YuYa, Hresko NI. Ulʹtrastrukturna perebudova stinky obodovoyi kyshky za khronichnoho vplyvu opioyidu (Nalbufinu) v eksperymenti [Ultrastructural changes of the colon’s wall caused by chronic opioid (nalbuphine) effect during experiment]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya Medytsyna. 2017;2:29-33. (in Ukrainian).

Popyk PM. Osoblyvosti mikrostruktury pidshlunkovoyi zalozy biloho shchura za umov vplyvu opioyidu [Features of white rat pancreatic microstructure under opioid exposure]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2014;3(2):310-3. (in Ukrainian).

Popyk PM. Morfolohichni zminy sudyn pidshlunkovoyi zalozy pry perytoniti, sprychynenomu vvedennyam nalbufinu v eksperymenti [Morphological changes of pancreatic vessels in peritonitis caused by the introduction of nalbuphine in the experiment]. Visnyk morfolohiyi. 2014;1:170-2. (in Ukrainian).

James LP, McCullough SS, Knight TR, Jaeschke H, Hinson JA. Acetaminophen toxicity in mice lacking NADPH oxidase activity: role of peroxynitrite formation and mitochondrial oxidant stress. Free Radic Res. 2003 Dec;37(12):1289-97. DOI: 10.1080/10715760310001617776

Burunova YeYu. Kliniko-morfologicheskiye osobennosti techeniya khronicheskikh zabolevaniy pecheni na fone narkoticheskoy intoksikatsii [Clinical and morphological features of the course of chronic liver diseases on the background of drug intoxication] [dissertation abstract]. St. Petersburg: Sankt-Peterburgskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii; 2004. 200 p. (in Russian).

Zavadovskaya VD, Zhogina TV, Chuykova KI, Redchenkova EM, Perova TB, Chernyshova GE, et al. Osobennosti izmeneniy parenkhimatoznykh organov u bol'nykh opiynoy narkomaniyey, stradayushchikh khronicheskim virusnym gepatitom po dannym ul'trazvukovogo issledovaniya [Peculiarities of the Parenchymatous Organs Changes in Opium Drugs Addicts Suffering with Chronic Viral Hepatitis Revealed with the Help of Ultrasound]. Ul'trazvukovaya i funktsional'naya diagnostika. 2006;2:12-20. (in Russian).

Ilic G, Karadzic R, Kostic-Banovic L, Stojanovic J, Antovic A. Ultrastructural changes in the liver of intravenous heroin addicts. Bosn J Basic Med Sci. 2010 Feb;10(1):38-43. DOI: 10.17305/bjbms.2010.2730

Ovcharenko MO, Sosin IK, Pinsky LL, Reshetnikova OS, Zinchenko OV, Ovcharenko TM. Elektronnomikroskopichni oznaky zmin v tkanyni pechinky u khvorykh na opioyidnu zalezhnistʹ, yaka poyednana iz khronichnym hepatytom [Elektronic-microscopic signs of changes in liver tissue at patients with opioid dependence, complicated by chronic hepatitis C]. Ukrayinsʹkyy morfolohichnyy alʹmanakh. 2009;7(4):87-92. (in Ukrainian).

Beloborodova YeV, Podgornova DV, Purlik IL, Beloborodova EI, Petrova LA, Volchanovskaya MM, et al. Porazheniye pecheni pri khronicheskom virusnom gepatite S na fone opiynoy narkomanii: morfologicheskiye aspekty [Liver injury under chronic viral hepatitis C against the background of opiomania: morphological characters]. Byulleten' sibirskoy meditsiny. 2011;10(1):7-11. DOI: https://doi.org/10.20538/1682-0363-2011- 1-7-11 (in Russian).

Vovk SO, Lohash MV, Kryvko YuYa. Doslidzhennya zminy ob`yemu dvoyadernykh hepatotsytiv pechinky shchura pid vplyvom opioyidiv v dynamitsi trytyzhnevoho eksperymentu [Analysis of the rats' liver binucleate hepatocytes volume change under the influence of opioids during the three weeks experiment]. Acta Medica Leopoliensia. 2015;21(2):69-72. (in Ukrainian).

Lohash MV. Patomorfolohichni zminy pechinky shchura pid vplyvom opioyidu na mikrostrukturnomu rivni [Pathomorphological changes of rats’ liver microstructure under the effect of opioid]. Visnyk problem biolohiyi i medytsyny. 2016;2(2):177-84. (in Ukrainian).

Ovcharenko NA, Pinskiy LL, Radchenko TN, Offor Modestus Ikechukvu. Dinamicheskie izmeneniya pokazateley tsitoliza, kholestaza i lipidogrammy u narkozavisimykh bolnykh [Dynamic changes in cytolysis, cholestasis and lipidogram indices in drug-dependent patients]. Ukrainian Journal of Clinical and Laboratory Medicine. 2012; 7 (4): 116-119 (in Russian).

Valʹko OO. Zminy parenkhimy klubovykh limfatychnykh vuzliv bilykh shchuriv pry tryvalomu opioyidnomu vplyvi ta cherez odyn tyzhdenʹ pislya yoho vidminy [Changes in parenchyma of the iliac lymph nodes of white rats with prolonged opioid exposure and one week after its abolition]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya Medytsyna. 2017;1(55):5-10. (in Ukrainian).

Harapko TV. Osoblyvosti mikrostrukturnykh zmin chastochok zahrudnynnoyi zalozy shchuriv pislya chotyrytyzhnevoho vplyvu na orhanizm opioyidu [Peculiarities of microstructural changes in the chondral gland particles after four weeks of opioid exposure to the body]. Ukrayinsʹkyy naukovo-medychnyy molodizhnyy zhurnal. 2016;1(93):19-23. (in Ukrainian).

Harapko TV. Strukturni zminy mozkovoyi rechovyny chastochok tymusa bilykh shchuriv pry shestytyzhneviy diyi opioyidu nalbufinu [Structural changes in the brain substance of the thymus lobules of white rats during the six-week action of nalbuphine opioid]. Problemy klinichnoyi pediatriyi. 2016;1-2(31- 32):19-25. (in Ukrainian).

Harapko TV, Holovatskyi AS. Mikroskopichni zminy tymusa shchuriv za dovhotryvalym vplyvom opioyidu [Microscopic changes of the thymus in rats after a long term effect of opioids]. Clinical anatomy and operative surgery. 2016;15(2):55-9. DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.2.2016.50 (in Ukrainian).

Holovatskyi AS, Harapko TV. Strukturni zminy v orhanakh i tkanynakh pry diyi na orhanizm opioyidnykh analʹhetykiv [Structural changes in organs and tissues during action on the body of opioid analgesics]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu, seriya «Medytsyna». 2015;2(52):130-4 (in Ukrainian).

Pigolkin YuI, Barinov YeH, Bogomolov DV, Bogomolova IN. Sudebnaya meditsina [Forensic medicine]. Moscow: GEOTAR-Media; 2002. p.198.

Gozashti MH, Mohammadzadeh E, Divsalarn K, Shokoohi M. The effect of opium addiction on thyroid function tests. J Diabetes Metab Disord. 2014 Jan 6;13(1):5. doi: 10.1186/2251-6581-13-5.

Gasanov AB, Yegorova MS, Glik PA. Morfologiya gipofiza, nadpochechnikov i shchitovidnoy zhelezy pri opiatnoy narkomanii [Morphology of the pituitary, adrenal glands and thyroid at opiate narcomania]. Modern problems of science and education. 2009;6(3):44-6.

Belovitsky OV. Ulʹtrastrukturni zminy nadnyrkovykh zaloz pry eksperymentalʹniy alkoholʹno-morfinniy intoksykatsiyi [Ultrastructural changes of the adrenal glands in experimental alcohol-morphine intoxication]. Galician Medical Journal. 2010;2(2):29-32. (in Ukrainian).

Belovitsky OV. Morfologicheskiye izmeneniya nadpochechnikov pri alkogol'no-narkoticheskoy intoksikatsii v eksperimente u cheloveka [Morphological changes of adrenal glands at alcoholic-narcotic intoxication in experiment and at person]. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. 2009;12(4):214-8.

Ali K, Raphael J, Khan S, Labib M, Duarte R. The effects of opioids on the endocrine system: an overview. Postgrad Med J. 2016 Nov;92(1093):677-681. doi: 10.1136/postgradmedj-2016-134299.

Volkov VP. Nekotoryye osobennosti funktsional'noy morfologii endokrinnoy chasti podzheludochnoy zhelezy v vozrastnom aspekte [Some features of functional morphology of endocrine part of the pancreas in age aspect]. In: Procedings of the XXX International Scientific and Practical Conference «Innovatsii v nauke» 2 (part II); 2014 Feb; Novosibirsk. Novosibirsk: SibAK; 2014. p. 74-84. (in Russian).

Popyk PM, Mateshuk-Vatseba LR. Ulʹtrastrukturna orhanizatsiya endokrynnoyi chastyny ta hemomikrotsyrkulyatornoho rusla pidshlunkovoyi zalozy za umov dovhotryvaloho vplyvu opioyidu v eksperymenti [Ultrastructural organization of the endocrine part and hemomicrocirculatory bed of the pancreas with prolonged exposure to opioids in the experiment]. Clinical anatomy and operative surgery. 2015;14(2):72-6. DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.2.2015.18 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-24

Номер

Розділ

Наукові огляди