DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.2.2019.12

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІОКАРДА ЩУРІВ ІЗ ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ, ОБТЯЖЕНОЮ ЙОДОДЕФІЦИТОМ

T. V. Todoriv, M. M. Bagrii, N. M. Voronych-Semchenko

Анотація


У роботі розглянуто структурні особливості міокарда щурів із інсулінорезистентністю (ІР), які перебували на стандартному або йододефіцитному харчових раціонах. Установлено, що у тварин із ІР частина міоцитів міоцитів зменшені в поперечнику, окремі капіляри у просвіті містили нагромадження еритроцитів та лейкоцитів. У артеріолах і дрібних артеріях, окремих капілярах відзначали ендотеліальну гіперклітинність. Стінка частини таких судин нерівномірно гомогенна, з ділянками просвітлень. Більш суттєві зміни структурної організації міокарда виявлено у щурів із ІР, обтяженою йододефіцитом. Виявлено, що в частині випадків пухка сполучна тканина поміж кардіоміоцитами розширена за рахунок набряку (паренхіматозно-інтерстиційний індекс менший на 83 %, р<0,001 щодо контролю). У більшості кардіоміоцитів простежується зниження вмісту глікогену, а в окремих клітинах - не відзначається зовсім. Паренхіматозні клітини міокарда із завуальованими межами, цитоплазма просвітлена та гранулярна, нечітко верифікується поперечна посмугованість.

Ключові слова


інсулінорезистентність; йододефіцит; міокард; серцево-судинна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Suslyk G, Kapustynska O, Giryavenko O. Rolʹ makro- ta mikroelementiv u patohenezi Tsukrovoho diabetu 2-ho typu [The role of macro-and microelements in the pathogenesis of type 2 diabetes mellitus]. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2014;2(47):19-24. (in Ukrainian).

Ormazabal V, Nair S, Elfeky O, Aguayo C, Salomon C, Zuñiga FA. Association between insulin resistance and the development of cardiovascular disease. Cardiovasc Diabetol. 2018;17:122. doi: 10.1186/s12933-018-0762-4.

Kovalenko VM, Talayeva TV, Kozliuk AS. Metabolichnyy syndrom: mekhanizmy rozvytku, znachennya yak faktora sertsevo-sudynnoho ryzyku, pryntsypy diahnostyky ta likuvannya [Metabolic syndrome: mechanisms, value as a predictor of cardiovascular diseases, approaches in diagnosis and treatment]. Ukrainian Cardiology Journal. 2013;5:80-7. (in Ukrainian).

Shuprovich AA, Gurina NM, Korpacheva-Zinych OV. Porushennya obminu sechovoyi kysloty u shchuriv z eksperymentalʹnym insulinorezystentnym syndromom, indukovanym fruktozoyu [Violation of uric acid metabolism in rats with experimental insulin resistant syndrome induced by fructose]. Fiziol. Zh. 2011; 57(1): 72-81. (in Ukrainian).

Voronych-Semchenko NM, Huranych TV. Zminy protsesiv vilʹnoradykalʹnoho okysnennya lipidiv i bilkiv, antyoksydantnoho zakhystu u shchuriv iz hipofunktsiyeyu shchytopodibnoyi zalozy na tli defitsytu yodu ta midi [The changes of processes of free radical oxidation of lipids and proteins, antioxidant defence in rats with hypofunction of the thyroid gland in conditions of iodine and copper deficiency]. Fiziol. Zh. 2014;60(4):30-9. doi: https://doi.org/10.15407/fz60.04.030 (in Ukrainian).

Bagriy MM, Dibrova VA. Metodyky morfolohichnykh doslidzhenʹ n[Methods of morphological research].Vinnytsya: Nova knyha; 2016. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Суслик ГІ, Капустинська ОС, Гирявенко ОЯ. Роль макро- та мікроелементів у патогенезі Цукрового діабету 2-го типу. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2014;2(47):19-24.

2. Ormazabal V, Nair S, Elfeky O, Aguayo C, Salomon C, and Felipe A. Zuñiga. Association between insulin resistance and the development of cardiovascular disease. Cardiovasc Diabetol. 2018;17:122. doi: 10.1186/s12933-018-0762-4.

3. Коваленко ВМ, Талаєва ТВ, Козлюк АС. Метаболічний синдром: механізми розвитку, значення як фактора серцево-судинного ризику, принципи діагностики та лікування. Український кардіологічний журнал. 2013;5:80-7.

4. Шупрович АА, Гуріна НМ, Корпачева-Зінич ОВ. Порушення обміну сечової кислоти у щурів з експериментальним інсулінорезистентним синдромом, індукованим фруктозою. Фізіологічний журнал. 2011;57(1):72-81.

5. Воронич-Семченко НМ. Зміни процесів вільнорадикального окиснення ліпідів і білків, антиоксидантного захисту у щурів із гіпофункцією щитоподібної залози на тлі дефіциту йоду та міді. Фізіологічний журнал. 2014;60(4):30-9.

6. Багрій ММ, Діброва ВА. Методики морфологічних досліджень: монографія. Вінниця: Нова книга; 2016.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)