DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.1.2019.4

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ПЕЧІНЦІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

I. Ya. Dziubanovskyi, B. M. Verveha, S. R. Pidruchna, N. A. Melnyk

Анотація


Актуальною залишається невирішена проблема діагностики та лікування хворих з гострим поширеним перитонітом на тлі цукрового діабету, яка є наслідком недостатнього вивчення морфофункціональних змін за цієї коморбідної патології. Дослідити морфологічні зміни в печінці піддослідних тварин при змодельованому гострому поширеному перитоніті на тлі цукрового діабету порівняно із тваринами з експериментальним гострим поширеним перитонітом. У роботі використовували 56 білих щурів. Цукровий діабет моделювали шляхом внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigmal» з розрахунку 7 мг на 100 г маси тварини, гострий поширений перитоніт – введенням 0,5 мл 10 % профільтрованої калової суспензії в черевну порожнину досліджуваних тварин. Досліджували тканину печінки на 1-шу, 3-тю, 7-му доби від початку моделювання перитоніту. Встановлено, що при гострому поширеному перитоніті на тлі цукрового діабету у більшою мірою виражені морфофункціональні порушення порівняно з групою тварин зі змодельованим гострим перитонітом. У тварин із гострим поширеним перитонітом відзначаються ознаки погіршення структури печінкової часточки, що виявлялося у посиленні інфільтрації, розширенні жовчних капілярів. У групи тварин з гострим поширеним перитонітом на тлі цукрового діабету балкова організація гепатоцитів була порушеною по всій величині часточки. Цитоплазма клітин як центролобулярної зони, так і середньої третини часточки та перипортальних полів була зернистою, а в окремих полях зору – просвітленою та спустошеною. Спостерігались внутрішньоклітинні холестази. Переважна більшість гепатоцитів містила ядра, хоч виявлялись й безядерні гепатоцити. Контури клітин різко змінювались, структура гепатоцитів також була різною, що відповідало дистрофічно-некротичним змінам. У тварин із гострим поширеним перитонітом на тлі цукрового діабету порівняно з групою тварин, яким моделювали гострий перитоніт, виникали більш виражені порушення часточкової структури з розширенням центральних вен, лімфогістіоцитарною інфільтрацією перипортальних трактів, розширенням синусоїдів, дистрофічно зміненими та некротизованими гепатоцитами центролобулярної зони часточки.

Ключові слова


гострий поширений перитоніт; цукровий діабет; морфологічні зміни печінки

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzyubanovskyi IYa, Mihenko BO. Syndrom poliorhannoi nedostatnosti ta yoho korektsiia u khvorykh na hostryi poshyrenyi perytonit [The syndrome of multiple organ failure and its correction in patients with acute common peritonitis]. Ukrainian Journal of Surgery. 2009;2:56-9 (in Ukrainian).

Papanas N, Tziakas D, Chalikias G, Floros D, Trypsianis G, Papadopoulou E, et al. Gliclazide treatment lowers serum ICAM-1 levels in poorly controlled type 2 diabetic patients. Diabetes Metab. 2006 Sep;32(4):344-9.

Bilyk II. Hostryi perytonit yak uskladnennia hostroho apendytsytu [Acute peritonitis as a complication of acute appendicitis]. Clinical and Experimental Pathology. 2016;1:187-9. (in Ukrainian).

Hrynchuk FV. Patohenetychni, klinichni i taktychni osoblyvosti pry perytoniti ta poiednanii patolohii [Pathogenetic, clinical and tactical features in peritonitis and combined pathology]. Kharkiv Surgical School. 2014;6:47-9. (in Ukrainian).

Spirt MJ. Complicated intra-abdominal infections: a focus on appendicitis and diverticulitis. Postgrad Med. 2010 Jan;122(1):39-51. doi: 10.3810/pgm.2010.01.2098.

Kimura W, Mizutani M, Fuse A. [Problems and therapeutic strategy for emergency operation of the abdomen in the aged]. Nihon Ronen Igakkai Zasshi. 2004 Nov;41(6):660-5. (in Japanese).

Al-Malki AL. Oat attenuation of hyperglycemia-induced retinal oxidative stress and NF-kkB activation in streptozotocin-induced diabetic rats. Hindawi Publishing Cjrporation Evidence-Based Complrmentary and Alternative Medicine [Internet]. 2012 Dec [cited 2019 Jan 5];Volume 2013:8 p. Available from: http://dx.doi.org/10.1155/2013/983923

Lazarenko VA, Lipatov VA, Blinkov YuYu, Skorikov DV. Eksperimental'naya model' rasprostranennogo kalovogo peritonita [Experimental model of diffuse fecal peritonitis]. Kursk Scientific and Practical Bulletin "Man and His Health". 2008;4:128-32. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дзюбановський ІЯ, Мігенько БО. Синдром поліорганної недостатності та його корекція у хворих на гострий поширений перитоніт. Український Журнал Хірургії. 2009;2:56-9.

2. Papanas N, Tziakas D, Chalikias G, et al. Gliclazide treatment lowers serum ICAM-1 levels in poorly controlled type 2 diabetic patients. Diabetes & metabolism. 2016;32(4):344-9.

3. Білик ІІ. Гострий перитоніт як ускладнення гострого апендициту. Клінічна та експериментальна патологія. 2016;1:187-9.

4. Гринчук ФВ. Патогенетичні, клінічні і тактичні особливості при перитоніті та поєднаній патології. Харківська хірургічна школа. 2014;6:47-9.

5. Spirt MJ. Complicated intra-abdominal infections: a focus on appendicitis and diverticulitis. Postgrad Med. 2010;122(1):39-51.

6. Kimura W, Mizutani M, Fuse A. Problems and therapeutic strategy for emergen cy operation of the abdomen in the aged. Nippon Ronen Igakkai Zasshi. 2014;41(6):660-5.

7. Al-Malki AL. Oat attenuation of hyperglycemia-induced retinal oxidative stress and NF-kkB activation in streptozotocin-induced diabetic rats (Electronic resource). Hindawi Publishing Cjrporation Evidence-Based Complrmentary and Alternative Medicine Volume. 2013.

8. Лазаренко ВА, Липатов ВА, Блинков ЮЮ, Скориков ДВ. Экспериментальная модель распространенного калового перитонита. Человек и его здоровье. 2008;4:128-32.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)