DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.18.3.2019.9

АНТИРЕФЛЮКСНИЙ ДРЕНАЖ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА «СКЛАДНИЙ» ХОЛЕДОХОЛІТІАЗ

B. V. Evsikov, V. V. Grubnik

Анотація


Дано результати ретроспективного аналізу 82 випадків хірургічного лікування складного холедохолітіазу. Обов’язкове доопераційне обстеження містило в себе: загальноклінічні, лабораторні, інструментальні – езофагогастродуоденоскопію (ЕФГДС), електрокардіограму (ЕКГ), ЕХО-кардіоскопію; обстеження органів черевної порожнини – ультразвукове, комп’ютерну томографію (КТ) та/або магнітно-резонансну томографію (МРТ). В усіх пацієнтів видалення конкрементів ні ендоскопічно, ні лапароскопічно, ні при лапаротомії було неможливим – доступ до холедоху або великого дуоденального сосочка був виключений з ряду об’єктивних обставин. Після кількох безрезультатних спроб ендоскопічного втручання переходили до відкритих операцій: лапароскопії з успішним видаленням конкрементів. За типом дренування прооперовані пацієнти розподілилися у такий спосіб: - група А (N=40) – з дренажем холедоха по Холстеду; - група В (N=34) – з антирефлюксним дренажем холедоха авторської розробки, у якому наявність клапана запобігає зворотному протіканню жовчі; - група С (N=8) (найважчі випадки) – виконували холангіостомію, або холедоходуоденостомію. Тривалість перебування хворого у стаціонарі в середньому становила: група А – 14,2±1,3 діб, група В – 10,3±2,1 діб, група С – 18,7±2,2 діб. Використання антирефлюксного дренажу знизило летальність до 6 %, а також скоротило тривалість перебування хворого у стаціонарі на ≈4 доби. Летальність становила: в усій когорті ≈ 20,7 %; група А – 25 %; група Б – ≈6 %; група В – 62,5 %. При доопераційному діагностуванні складного холедохолітіазу летальність становила ≈8 %, при інтраопераційному – ≈30%. Інтраопераційне виявлення складних випадків холедохолітіазу висуває підвищені вимоги до операційної бригади – високої кваліфікації персоналу та розширеного технічного забезпечення, що підвищує вартість лікування. Подальші дослідження доцільно зосередити принаймні у двох напрямах: вдосконаленні доопераційного діагностування «складного» холедохолітіазу та вдосконаленні техніки і технології малоінвазивних втручань на жовчних протоках.

Ключові слова


жовчнокам’яна хвороба; складний холедохолітіаз; мініінвазивні втручання; антирефлюксний дренаж

Повний текст:

PDF

Посилання


Adler DG, editor. Advanced Pancreaticobiliary Endoscopy. Springer International Publishing; 2016. 236 p.

European Association for the Study of the Liver (EASL). EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. J Hepatol. 2016 Jul;65(1):146-181. doi: 10.1016/j.jhep.2016.03.005.

Slobodyanyk VP, Rahushyn DA, Chernyev VM, Zosim VA, Kurylenko AP, Tkach KD. Kholedokholitiaz yak uskladnena forma zhovchokam'yanoyi khvoroby. Neinvazyvni promenevi metody diahnostyky [Choledocholithiasis as a complex form of gallstone disease. Non-invasive radiation methods of diagnostics]. [Internet]. 2016 [cited 2019 Apr 20]; Available from: https://virgo.org.ua/index.php/naukovi-statti-ta-publikatsiji/1842-kholedokholitiaz-yak-uskladnena-forma-zhovchokam-yanoji-khvorobi-neinvazivni-promenevi-metodi-diagnostiki. (in Ukrainian).

Hung SC, Liao KF, Lai SW, Li CI, Chen WC. Risk factors associated with symptomatic cholelithiasis in Taiwan: a population-based study. BMC Gastroenterol. 2011 Oct 17;11:111. doi: 10.1186/1471-230X-11-111.

Leszczyszyn J. Endoskopowa ultrasonografia czy endoskopowa cholangiopankreatografia w diagnostyce kamicy zolciowej przewodowej? [Choledocholithiasis diagnostics – endoscopic ultrasound or endoscopic retrograde cholangiopancreatography?]. J Ultrasonography. 2014;14:125-9. (in Polish).

Tumanska NV, Nordio OH, Kichanhina TM, Myahkov SO. Renthenolohichni metody doslidzhennya zhovchnoho mikhura ta zhovchnovyvidnykh shlyakhiv pry zhovchnokamyaniy khvorobi ta yiyi uskladnennyakh [Radiographic methods of research of a gallbladder and bilious ways (ZhVSh) at a gallstone disease (housing and communal services) and its complications]. Zaporizhzhia: ZSMU; 2018. 80 p. (in Ukrainian).

Kummerow KL, Shelton J, Phillips S, Holzman MD, Nealon W, Beck W, et al. Predicting complicated choledocholithiasis. J Surg Res. 2012 Sep;177(1):70-4. doi: 10.1016/j.jss.2012.04.034.

McHenry L, Lehman G. Difficult bile duct stones. Curr Treat Options Gastroenterol. 2006 Apr;9(2):123-32.

Nychytaylo MY, Ogorodnyk PV, Deynychenko AG, Kolomiytsev VI, Hrystiuk DI. Miniinvazivnaya khirurgiya oslozhnennykh form kholedokholitiaza [Minimmaly-invasive surgery of complicated forms of choledocholithiasis]. Kharkiv Surgical School. 2013;2:12-7. (in Russian).

Üsküdar O, Parlak E, Dışıbeyaz S, Köksal AS, Cıçek B, Kılıç ZM, et al. Major predictors for difficult common bile duct stone. Turk J Gastroenterol. 2013;24(5):423-9. doi: 10.4318/tjg.2013.0511.

Pavlovsʹkyy MP, Syroyid OM, Kolomiytsev VI. Osoblyvosti likuvannya patsiyentiv iz kholedokholitiazom i suprovidnymy endokrynnymy rozladamy [Features of treatment of patients with choledocholithiasis and accompanying endocrine disorders]. Ukrainian Journal Of Surgery. 2011;2(11):14-8. (in Ukrainian).

Tkachenko OI, Yevsikov BV, inventors; Odessa National Medical University Ukraine, assignee. Prylad dlya antyreflyuksnoho zovnishnʹoho drenuvannya zhovchnykh protok [Device for antireflux external drainage of bile ducts]. Patent of Ukraine № 120343. 2017 Oct 25. (in Ukrainian).

Nychytaylo MYu, Hutsulyak AI, Bulyk II, Zahriichuk MS, Homan AV. Kholanhit yak khirurhichna problema, onovlenyy po-hlyad zhidno z Tokiysʹkymy klinichnymy rekomendatsiyamy 2013 r. (TG 13) [Cholangitis as a surgical problem, new view according to an updated Tokyo guidelines 2013 (TG 13)]. Hospital Surgery. Journal named by L.Ya. Kovalchuk. 2015;1:5-9. (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Adler DG, editor. Advanced Pancreaticobiliary Endoscopy. Springer International Publishing; 2016. 236 p.

2. Lammert F, Acalovschi M, Ercolani G, et al. EASL Clinical Practice Guidelines on the prevention, diagnosis and treatment of gallstones. J Hepatology. 2016Jul;65(1):146-81.

3. Слободяник ВП, Рагушин ДА, Чернєв ВМ, та ін. Холедохолітіаз як ускладнена форма жовчокам’яної хвороби. Неінвазивні променеві методи діагностики. 2016.

4. Hung S-C, Liao K-F, Lai S-W, et al. Risk factors associated with symptomatic cholelithiasis in Taiwan: a population-based study. BMC Gastroenterol. 2011Oct17;11:111.

5. Leszczyszyn J. Endoskopowa ultrasonografia czy endoskopowa cholangiopankreatografia w diagnostyce kamicy zolciowej przewodowej? Choledocholithiasis diagnostics – endoscopic ultrasound or endoscopic ret-rograde cholangiopancreatography? J Ultrasonography. 2014;14:125-9.

6. Туманська НН, Нордіо ОГ, Кічангіна ТМ, та ін. Рентгенологічні методи дослідження жовчного міхура та жовчновивідних шляхів (ЖВШ) при жовчнокамяній хворобі (ЖКХ) та її ускладненнях: навчальний посібник. Запоріжжя: [ЗДМУ]. 2018. 80 с.

7. Kummerow KL, Shelton J, Phillips S, et al. Predicting complicated choledocholithiasis. J Surg Res. 2012 Sep;177(1):70-4.

8. McHenry L, Lehman G. Difficult bile duct stones. Curr Treat Options Gastroenterol. 2006Apr;9(2):123-32.

9. Ничитайло МЕ, Огородник ПВ, Дейниченко АГ, и др.. Миниинвазивная хирургия осложненных форм холедохолитиаза. Харківська хірургічна школа. 2013;2(59):12-7.

10. Üsküdar O, Parlak E, Dışıbeyaz S, et al.Major predictors for difficult common bile duct stone. Turk J Gastroenterol. 2013;24(5):423-9.

11. Павловський МП, Сироїд ОМ, Коломійцев ВІ Особливості лікування пацієнтів із холедохолітіазом і супровідними ендокринними розладами. Укр. Журнал Хірургії. 2011;2(11):14-8.

12. Ткаченко ОІ, Євсіков БВ, винахідники; Одеський національний медичний університет, правовласник. Патент України № 120343 МПК А 61B 17/00 (2017.01) A 61M 1/00 (2017.01). 2017 Січ, Бюл. 20.

13. Ничитайло МЮ, Гуцуляк АІ, Булик ІІ, та ін. Холангіт як хірургічна проблема, оновлений погляд згідно з Токійськими клінічними рекомендаціями 2013 р. (TG 13. Шпитальна хірургія. 2015;1:5-9.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)