DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.4.2018.13

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАРАМЕЗОНЕФРАЛЬНИХ ПРОТОК ТА ЇХ ПОХІДНИХ НАПРИКІНЦІ ПЕРЕДПЛОДОВОГО ПЕРІОДУ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИИ

B. Yu. Banul, D. V. Proniaiev, N. R. Yemelianenco

Анотація


Щороку серед новонароджених в Україні, за даними медико-генетичної служби МОЗ, фіксується до 3 тисяч випадків природжених вад різних органів та систем. Вади сечово-статевої системи посідають 3-тє місце за частотою виникнення, серед яких вади розвитку жіночих статевих органів становлять до 6 %. Варто зауважити, що дані цифри є певною мірою суб’єктивними, адже певний відсоток патології жіночої репродуктивної системи виявляється лише при досягнені жінки фертильного віку, що значно ускладнює вибір методики та ефективність лікування. У більшості наукових досліджень відсутній комплексний підхід до вивчення проблеми перинатального морфогенезу і становлення топографії внутрішніх жіночих статевих органів. Дослідження, як правило, виконувалися фрагментарно і на незначній кількості об’єктів, без врахування корелятивних взаємовідношень внутрішніх жіночих статевих органів з суміжними органами в різні терміни перинатального періоду. Тому актуальним і своєчасним є проведення досліджень у рамках перинатальної анатомії жіночих статевих органів.У статті висвітлені особливості розвитку парамезонефральних проток та їх похідних наприкінці передплодового періоду онтогенезу людини. З’ясовано, що наприкінці передплодового періоду спостерігається морфометрична асиметрія складових сечостатевих комплексів, асинхронна редукція первинних нирок, а також морфометричні відмінності у розвитку пармезонефричних проток.

Ключові слова


передплоди; мезонефральні протоки; парамезонефральні протоки; первинні нирки

Повний текст:

PDF

Посилання


Moldavskaya AA, Fedorova NN. Razvytye proyzvodnykh paramezonefralʹnykh kanalov v rannem ontoheneze cheloveka [Development of paramesonphral channel derivatives in early human ontogenesis]. Astrakhan: AHMA;2000. 345 p. (in Russian).

Kozub MM, Kryvetsʹkyy VV. Rozvytok ta stanovlennya mezonefrychnykh ta paramezonefrychnykh protok v ran-nʹomu ontohenezi lyudyny [Development and formation of mesonephric and paramezonephrine ducts in radio-non-chemical form]. Bukovynian Medical Herald. 2001;5(1-2):88-90. (in Ukrainian).

Sadler TV. Medychna embriolohiya za Lanhmanom [Medical Embryology by Langman]. Lviv: Nautilus; 2001. 550 p. (in Ukrainian).

Fedorova NN. Razvytye myullerovykh protokov u embryonov y peredplodov [Development of Mullerian ducts in embryos and in front of fetuses]. Abstracts of the report 52-scientific session of the Astrakhan Medical Institute. Astrakhan; 1970. p. 198-9. (in Russian).

Voytenko SH. Deyaki mirkuvannya shchodo rozvytku paramezonefrychnykh protok u zarodkovomu ta pere plodovomu periodakh ontohenezu lyudyny [Some considerations regarding the development of paramezonephrine ducts in the embryonic and peri-fetal periods of human ontogenesis]. In: Aktualʹni pytannya morfohenezu Proceedings of the Scientific Conference; 1996; Chernivtsi. Chernivtsi; 1996. p. 72-3. (in Ukrainian).

Knorre AH. Sovremennoe sostoyanye znanyy o rannykh stadyyakh normalʹnoho émbryonalʹnoho razvytyya cheloveka [The current state of knowledge about the early stages of normal human embryonic development]. Morfologiya. Arkhiv anatomii, gistologii i embriologii. 1969;57:3-22. (in Russian).

Yanyn VL, Dunaev PV, Solovʹev HS. Struktura pervychnoy pochky u embryonov cheloveka [The structure of the primary kidney in human embryos]. Morfolohyya. 2000;117(3):143. (in Russian).

Guioli S, Sekido R, Lovell-Badge R. The origin of the Mullerian duct in chick and mouse. Dev Biol. 2007 Feb 15;302(2):389-98. doi: 10.1016/j.ydbio.2006.09.046

Ting TC, Chang SP. Coexistence of gonadal dysgenesis and Mullerian agenesis with two mosaic cell lines 45,X/46,X,del(X)(p22.2). Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei). 2002 Sep;65(9):450-2.

Elias S, Simpson JL, Carson SA, Malinak LR, Buttram VC. Genetic studies in incomplete Mullerian fusion. Obstetrics & Gynecology. 1984;63:276-9.

Gustafson ML, Lee MM, Asmundson L, MacLaughlin DT, Donahoe PK. Müllerian inhibiting substance in the diagnosis and management of intersex and gonadal abnormalities. J Pediatr Surg. 1993 Mar;28(3):439-44. doi: 10.1016/0022-3468(93)90245-g


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Молдавская А.А. Развитие производных парамезонефральных каналов в раннем онтогенезе человека / А.А. Молдавская, Н.Н. Федорова. – Астрахань: изд-во АГМА, 2000. – 345 с.

2. Козуб М.М. Розвиток та становлення мезонефричних та парамезонефричних проток в ранньому онтогенезі людини / М.М. Козуб, В.В. Кривецький // Бук. мед. вісник. – 2001. – Т. 5, № 1-2. – С. 88-90.

3. Садлер Т.В. Медична ембріологія за Лангманом / Т.В. Садлер. – Львів: Наутілус, 2001. – 550 с.

4. Федорова Н.Н. Развитие мюллеровых протоков у ембрионов и передплодов / Н.Н. Федорова // Тез. докл. 52-научн. сессии Астрахан. мед. ин-та. – 1970. – С. 198-199.

5. Войтенко С.Г. Деякі міркування щодо розвитку парамезонефричних проток у зародковому та пере плодовому періодах онтогенезу людини / С.Г. Войтенко // Матер. наук. конф. “Акт. пит. Морфогенезу”. – Чернівці, 1996. – С. 72-73.

6. Кнорре А.Г. Современное состояние знаний о ранних стадиях нормального эмбрионального развития человека / А.Г. Кнорре // Архив анат., гистол. и эмбриол. – 1969. – Т. 57. – С. 3-22.

7. Структура первичной почки у эмбрионов человека / В.Л. Янин, П.В. Дунаев, Г.С. Соловьев // Морфология. – 2000. – Т. 117, № 3. – С. 143.

8. Guioli S. The origion of the Mullerian duct in chick and mouse / S. Guoli, R. Sekido, R. Lovell-Badge // Dev. Boil. 2007. – Vol. 302, N 2. – P. 389-398.

9. Ting T.C. Coexistence of gonadal dysgenesis and Mullerian agenesis with two mosaic lines 45, X/46, X, del (X) (p 22.2) / T. C. Ting, S.P. Chang // Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei). – 2002. – Vol. 65, N 9. – P. 450-452.

10. Elias S. Genetic studies in incomplete Mullerian fusion / S. Elias, J.L. Simpson, S.A. Carson // Obstet Gynecol. – 1984. – Vol. 63. – P. 276-279.

11. Mullerian inhibiting substance in the diagnosis and management of intersex and gonadal abnormalities / M.L. Gustafson, M.M. Lee, L. Asmundson // J. Pediatr. Surg. – 1993. – Vol. 28. – P. 439-444.

8. Guioli S. The origion of the Mullerian duct in chick and mouse / S. Guoli, R. Sekido, R. Lovell-Badge // Dev. Boil. 2007. – Vol. 302, N 2. – P. 389-398.

9. Ting T.C. Coexistence of gonadal dysgenesis and Mullerian agenesis with two mosaic lines 45, X/46, X, del (X) (p 22.2) / T. C. Ting, S.P. Chang // Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei). – 2002. – Vol. 65, N 9. – P. 450-452.

10. Elias S. Genetic studies in incomplete Mullerian fusion / S. Elias, J.L. Simpson, S.A. Carson // Obstet Gynecol. – 1984. – Vol. 63. – P. 276-279.

11. Mullerian inhibiting substance in the diagnosis and management of intersex and gonadal abnormalities / M.L. Gustafson, M.M. Lee, L. Asmundson // J. Pediatr. Surg. – 1993. – Vol. 28. – P. 439-444.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)