DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.1.2018.2

ДОПЛЕРОМЕРТИЧНА КАРТИНА ЕКСТРАЕМБРІОНАЛЬНОГО КРОВОТОКУ В РАННЬОМУ ТРИМЕСТРІ ГЕСТАЦІЇ НА ТЛІ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

A. V. Hoshovska, V. M. Hoshovskyi

Анотація


Одним із основних ускладнень під час раннього ембріогенезу і плацентації є плацентарна дисфункція. Під впливом різноманітних факторів, а саме інфекційних, які залежно від біологічної специфіки негативно впливають на статеві клітини батьків, розвиток зародка, формування трофобласту і плаценти, що, у свою чергу, призводить до порушення функції плацентарного комплексу та гестаційних ускладнень під час вагітності. Завдяки розширенню діагностичних можливостей для виявлення порушень функції плаценти, а також у зв’язку з появою нових даних про механізми регуляції кровообігу в плаценті для оцінки функціонального стану фето-плацентарного комплексу (ФПК) на етапі формування первинної плацентарної дисфункції на фоні запальних захворювань ЖСО нами визначено доплерометричну картину особливостей кровотоку (яєчникова артерія, міжворсинчастий простір) у жінок основної та контрольної груп. Згідно з поставленою метою проведено ультразвукове дослідження 67 жінкам в 6-7 та 12-14 тижнів гестації. До основної групи зараховано 37 жінок з ознаками запальних захворювань жіночих статевих органів, до контрольної групи залучено 30 жінок, практично здорових. Отримання нових даних про механізми регуляції кровообігу в яєчниковій артерії та міжворсинчастому просторі на етапі формування плацентарного комплексу при фізіологічній і ускладненій вагітності допоможе доповнити питання патогенезу розвитку та профілактики плацентарної дисфункції.

Ключові слова


плацентарна дисфункція; кровотік; яєчникова артерія; міжворсинчастий простір; запальні захворювання жіночих статевих органів; індекс васкуляризації; індекс кровотоку

Повний текст:

PDF

Посилання


Benirschke K, Kaufmann Р, Baergen RN. Pathology of the Human Placenta. New York: Springer; 2016. 1050 p.

Dashkevych VYe, Yanyuta SM, Kolomiichenko TV. Platsentarna nedostatnistʹ: suchasni aspekty patohenezu, diahnostyky, profilaktyky ta likuvannya [Placental insufficiency: modern aspects of pathogenesis, diagnosis, prevention and treatment.]. Mystetstvo likuvannya. 2004;4:22-5.

Kravchenko YeV. Otsenka efektyvnosti medykamentoznoyi korektsiyi matkovo-platsentarnoyi i plodovoplatsentarnoyi form dysfunktsiyi platsenty [Evaluation of the effectiveness of the drug correction of the placental and placenta-fetal placental dysfunctional placenta]. Zdoroviye zhenshiny. 2016;9:45-6.

Medvedev MV. Dopplerovskoye issledovaniye matochno-platsentarnogo i plodovo-platsentarnogo krovotoka. Klinicheskoye rukovodstvo po ul'trazvukovoy diagnostike [Doppler study of uteroplacental and placental-placental blood flow. Clinical guidelines for ultrasound diagnostics.]. Moscow: Vidar; 2006. Volume 2; p. 256-79.

Tsynzerlynh VA. Perynatalʹnye ynfektsyy. (Voprosy patoheneza, morfolohycheskoy dyahnostyky y klynykomorfolohycheskykh sopostavlenyy). Praktycheskoe rukovodstvo [Perinatal infections. (questions of pathogenesis, morphological diagnosis and clinical and morphological comparisons). Practical guidance.]. St. Petersburg: Élby SPb; 2012. P. 352.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Benirschke K., Kaufmann Р, Baergen RN. Pathology of the Human Placenta. New York: Springer; 2016. 1050 p.

2. Дашкевич ВЄ, Янюта СМ, Коломійченко ТВ. Плацентарна недостатність: сучасні аспекти патогенезу, діагностики, профілактики та лікування. Мистецтво лікування. 2004;4:22-25.

3. Кравченко ЕВ. Оценка эффективности медикаментозной коррекции маточно-плацентарной и плодно-плацентарной форм дисфункции плаценты. Здоровье женщины. 2016;115(9):45-6.

4. Медведев МВ. Доплеровское исследование маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кровотока. Клиническое руководство по ультрозвуковой диагностике. Т.2. М: Видар; 2006. с. 256-279.

5. Цинзерлинг ВА. Перинатальные инфекции. (вопросы патогенеза, морфологической диагностики и клинико-морфологических сопоставлений). Практическое руководство. СПб: Элби СПб; 2012. с. 352.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)