DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.1.2017.24

МІКРОСТРУКТУРНІ ЗМІНИ СТІНКИ ОБОДОВОЇ КИШКИ ЗА УМОВ ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Yu Ya Kryvko, N I Hresko

Анотація


Особливе місце в структурі патології внутрішніх органів при опіоїдній наркоманії займають ураження органів травної системи. З метою визначення особливостей структури стінки ободової кишки, зумовлених введенням опіоїду (налбуфіну), проведено дослідження на 24 статевозрілих білих щурах-самцях віком 4,5-5,0 міс і масою тіла 180-220 г. Для гістологічного дослідження зрізи стінки ободової кишки фарбували гематоксиліном та еозином. Препарати вивчали за допомогою мікроскопа Leica DM 2500 та фотографували за допомогою камери Leica DFC 450 C. Встановили, що перші ознаки порушення структури стінки ободової кишки з’являються вже через 2 тижд. перебігу експериментального впливу налбуфіну. Впродовж наступних 4 тижд. наростають дистрофічно-запальні зміни в стінці ободової кишки і проявляються набряком та поліморфноклітинною інфільтрацією оболонок досліджуваного органу, збільшенням кількості змінених епітеліоцитів, судини гіперемовані, переповнені агрегованими еритроцитами, інколи містять нейтрофільні гранулоцити та лімфоцити. Це засвідчує, що 6-тижневе введення налбуфіну в експерименті призводить до дезорганізації мікроструктури та ангіоархітектоніки стінки ободової кишки.

Ключові слова


мікроструктура ободової кишки; опіоїд; експеримент

Повний текст:

PDF

Посилання


Mateshuk-Vatseba LR, Diskovskiy IS. Ultrastrukturni zminy shkiry shchuriv pry dovhotryvalomu vplyvi opioidu [Ultrastructural Changes In The Skin Of Rats Under Opioids Exposure]. Actual Problems of the Modern Medicine. 2014;14(4):205-208 (in Ukrainian).

Dorn S, Lembo A, Cremonini F.Opioid-induced bowel dysfunction: epidemiology, pathophysiology, diagnosis, and initial therapeutic approach. Am J Gastroenterol Suppl. 2014 Sep 10;2(1):31-7.

Ghelardini C, Di Cesare Mannelli L, Bianchi E. The pharmacological basis of opioids. Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism. 2015 Sep-Dec;12(3):219–21.

Bekesevych AM. Vplyv narkotychnykh serednykiv na strukturnu orhanizatsiiu nervovoi tkanyny [Effect of narcotic drugs on the structural organization of nervous tissue]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Medytsyna. 2015;1:218-21 (in Ukrainian).

Mateshuk-Vatseba LR, Mykhalevych MM. Mikrostrukturni zminy pidnyzhnoshchelepnoi slynnoi zalozy za umov vplyvu opioidu v eksperymenti [Microstructural changes of the submandibular salivary gland under the influence of opioids in the experiment]. Bulletin of problems biology and medicine. 2016;1:305-308 (in Ukrainian).

Bekesevych AM. Morfolohichni osoblyvosti struktury kory mozochka shchura vnormi ta za umov tryvaloho vplyvu opioidu [Morphological features of the structure of the cerebellar cortex of rats in the norm and under prolonged exposure to the opioid]. Zaporozhye Medical Journal. 2015;3:82-5 (in Ukrainian).

Vilkhova IV. Morfolohichni zminy nyrkovoho tiltsia pry dvo-, chotyry- ta shestytytyzhnevomu vplyvi nalbufinu (eksperymentalne doslidzhennia) [Morphological changes of the renal organ during two-, four- and six-weekly effects of nalbuphina (experimental study)]. Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh. 2014;12(1):13-16 (in Ukrainian).

Pidvalna UYe. Strukturni osoblyvosti sudynnoi obolonky ochnoho yabluka za umov dovhotryvaloho opioidnoho vplyvu v eksperymenti [Structural Characteristic Of Uvea Under Prologned Modelled Opioids Exposure]. Actual Problems of the Modern Medicine. 2014;14( 4):209-12 (in Ukrainian).

Lohash MV. Patomorfolohichni zminy pechinky shchura pid vplyvom opioidu na mikro strukturnomu rivni [Pathomorphological changes of liver of a rat under the influence of opiates on the microstructural level]. Bulletin of problems biology and medicine. 2016;2:177-84 (in Ukrainian).

Popyk PM. Osoblyvosti mikrostruktury pidshlunkovoi zalozy biloho shchura za umov vplyvu opioidu [Peculiarities of the microstructure of the pancreas of the white rat under the influence of the opioid]. Bulletin of problems biology and medicine. 2014;3:310-13 (in Ukrainian).

Hresko NI. Strukturna perebudova stinky tovstoi kyshky za vplyvu chynnykiv zovnishnoho ta vnutrishnoho seredovyshch [Structural reconstruction of the wall of the large intestine due to the influence of factors of external and internal environments].Bulletin of problems biology and medicine. 2016;2(2):58-61 (in Ukrainian).

Leppert W. Emerging therapies for patients with symptoms of opioid-induced bowel dysfunction. Drug Des Devel Ther. 2015 Apr 16;9:2215-31.

Onysko RM, Paltov YeV, Fik VB, Vilkhova IV, Kryvko YuYa, Yakymiv NYA, et al, inventors; Danylo Halytsky Lviv National Medical University, assignee. Sposib modeliuvannia fizychnoi opioidnoi zalezhnosti u shchuriv [Method for the simulation of physical opioid dependence in rats]. Patent of Ukraine № 76564 U. 2013 Jan 10 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Матешук-Вацеба Л.Р. Ультраструктурні зміни шкіри щурів при довготривалому впливі опіоїду / Л.Р. Матешук-Вацеба, І.С. Дісковський // Акт. проблеми сучасної мед.: Вісн. Української мед. стоматолог. академії. – 2014. – Т. 14, № 4(48). – С. 211-215.

2. Dorn S. Opioid-induced bowel dysfunction: epidemiology, pathophysiology, diagnosis, and initial therapeutic approach. / S. Dorn, A. Lembo, F. Cremonini // Am. J. Gastroenterol. – 2014. – V. 2, № 1. – P 31-37.

3. Ghelardini C. The pharmacological basis of opioids. / C. Ghelardini, L. Di Cesare Mannelli, E. Bianchi // Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism. – 2015. – V. 12(3) – P. 219-221.

4. Бекесевич А.М. Вплив наркотичних середників на структурну організацію нервової тканини / А.М. Бекесевич // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Серія: Медицина. – 2015. – Вип. 1(51). – С. 218-221.

5. Матешук-Вацеба Л.Р. Мікроструктурні зміни піднижньощелепної слинної залози за умов впливу опіоїду в експерименті / Л.Р. Матешук-Вацеба, М.М. Михалевич // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2016. – № 1. – С. 305-308.

6. Бекесевич А.М. Морфологічні особливості структури кори мозочка щура внормі та за умов тривалого впливу опіоїду / А.М. Бекесевич // Запорожский мед. ж. – 2015. – № 3(90). – С. 82-85.

7. Вільхова I.В. Морфологічні зміни ниркового тільця при дво-, чотири- та шестититижневому впливі налбуфіну (експериментальне дослідження) / I.В. Вільхова // Укр. морфолог. альманах. – 2014. – Т. 12, № 1. – С. 13-16.

8. Підвальна У.Є. Структурні особливості судинної оболонки очного яблука за умов довготривалого опіоїдного впливу в експерименті / У.Є. Підвальна // Вісн. Укр. мед. стоматолог. академії. ‒ 2014. ‒ Т. 14, № 4(48). ‒ С. 209-212.

9. Логаш М.В. Патоморфологічні зміни печінки щура під впливом опіоїду на мікро структурному рівні / М.В. Логаш // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2016. – № 2. – С. 177-184.

10. Попик П.М. Особливості мікроструктури підшлункової залози білого щура за умов впливу опіоїду / П.М. Попик // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2014. – № 3. – С. 310-313.

11. Гресько Н.І. Структурна перебудова сті-нки товстої кишки за впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ / Н.І. Гресько // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2016. – № 2(2). – С. 58-61.

12. Leppert W. Emerging therapies for patients with symptoms of opioid-induced bowel dysfunction / W. Leppert // Drug. Des. Devel. Ther. – 2015. – Vol. 9. – P. 2215-2231.

13. Пат. № 76564 U Україна, МПК А 61 K 31/00 Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурів / заявники: Р.М. Онисько, Є.В. Пальтов, В.Б. Фік, І.В. Вільхова, Ю.Я. Кривко, Н.Я. Якимів, О.С. Фітькало; патентовласник: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – № u201207124; заявл. 12.06.2012; опубл. 10.01.2013; Бюл. №1.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)