DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.15.3.2016.71

АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИСОТИ КІСТКОВИХ І ХРЯЩОВИХ СТРУКТУР ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

O. O. Adamovych

Анотація


Остеохондроз шийного відділу хребта посідає одне з перших місць серед захворювань опорно-рухового апарату, що вражають осіб працездатного віку та призводять до тривалої втрати працездатності, Тому особливо актуальним сьогодні є пошук методів раннього виявлення кількісних і якісних змін у структурних компонентах хребта, що дозволить проводити їх корекцію ще до розвитку клінічних проявів і значно підвищить якість життя пацієнтів. Метою нашої роботи стало вивчення особливостей співвідношення висоти передньої дуги атланта, тіл хребців і міжхребцевих дисків у осіб юнацького віку та можливості виявлення відхилень у співвідношенні досліджуваних показників за проведення комп’ютерного томографічного обстеження. Опрацьовано 39 комп’ютерних томограм осіб юнацького віку (18-21 років), в тому числі – 18 жінок та 21 чоловіка, які проходили скринінгове комп’ютерне томографічне (КТ) обстеження, або обстеження з приводу патологій, не пов’язаних зі станом хребта, кісткової та хрящової тканин, чи захворювань, що могли б на нього вплинути. Обстеження виконані на комп’ютерному томографі четвертого покоління TSX-101A Aquilion 16. Вимірювали висоту міжхребцевих дисків, передньої дуги атланта та тіл хребців шийного відділу хребта по центру в прямій проекції. Досліджувані розміри визначали у міліметрах (мм). Для проведення вимірів використовували  стандартну комп’ютерну програму K-Pacs-Lite. КТ обстеження шийного відділу хребта дає змогу визначити висоту міжхребцевих дисків, передньої дуги атланта та тіл хребців шийного відділу та дослідити особливості їх співвідношення, що є характерними для осіб різної статі. Встановлено, що у чоловіків і жінок найбільшу висоту має тіло другого шийного хребця, найменшу – дуга атланта. Незалежно від статі досліджуваний показник знижується від другого до п’ятого шийного хребця з наступним зростанням до сьомого шийного хребця. Найменшу висоту в осіб обох статей має перший міжхребцевий диск, а найбільшу – четвертий диск у чоловіків і шостий – у жінок. З’ясовано, що за однакового співвідношення висоти тіл хребців у чоловіків і жінок вищими є абсолютні значення у осіб чоловічої статі; висота перших п’яти дисків є вищою у чоловіків, а шостого – у жінок. Результати проведеного математичного опрацювання отриманих даних з використанням можливостей програми Microsoft Excel дозволяють запропонувати спосіб визначення відповідності величини питомих часток структур шийного відділу хребта осіб юнацького віку показникам вікової норми та виявлення відхилень (зменшення чи збільшення) досліджуваних показників за проведення скринінгових обстежень осіб без клінічних проявів вертебральної патології.

Ключові слова


шийний відділ хребта; тіло хребця; міжхребцевий диск; висота

Повний текст:

PDF

Посилання


Blinkov SM, Smirnov NA. Smeshcheniya i deformatsii golovnogo mozga [Offset and deformation of the brain]. Leningrad: Meditsina; 1967. 204 p. (in Russian).

Vovk OYu. Osoblyvosti budovy, rozmiriv, formy ta polozhennia velykoho otvoru cherepa [Features of the structure, size, shape and position of the large hole of skull] [abstract]. Kharkiv; 2006. 19 p. (in Ukrainian).

Vovk YuN, Vovk OYu. Cherep v tablitsakh i tsifrakh (kraniologicheskiy spravochnik) [Skull in tables and figures (craniological reference book)]. Lugansk: Elton-2; 2012. 215 p. (in Russian).

Vovk YuN. Izmenchivost zadney cherepnoy yamy i ee venoznykh obrazovaniy [Variability of the posterior cranial cavity and its venous formations] [abstract]. Kharkiv;1991. 24 p. (in Russian).

Vovk YuN, Usatov SA. Klinicheskaya anatomiya golovy s osnovami neyrokhirurgii [Clinical anatomy of the head with the basics of neurosurgery]. Lugansk: Elton-2; 2012. 248 p. (in Russian).

Zolotareva TV, Toporov GN. Khirurgicheskaya anatomiya golovy [Surgical anatomy of the head]. Moscow: Meditsina; 1968. p. 7-59 (in Russian).

Speranskiy VS. Osnovy meditsinskoy kraniologii [Fundamentals of medical craniology]. Moscow: Meditsina; 1988. 278 p. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Блинков С.М. Смещения и деформации головного мозга / С.М. Блинков, Н.А. Смирнов. – Л.: Медицина, 1967. – 204 с.

2. Вовк О.Ю. Особливості будови, розмірів, форми та положення великого отвору черепа: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.01 “Нормальна анатомія” / О.Ю. Вовк. – Харків, 2006. – 19 с.

3. Вовк Ю.Н. Череп в таблицах и цифрах (краниологический справочник) / Ю.Н. Вовк, О.Ю. Вовк. – Луганск: Элтон-2, 2012. – 215 с.

4. Вовк Ю.Н. Изменчивость задней черепной ямы и ее венозных образований: автореф. дис. на соискание науч. степ. докт. мед. наук: спец. 14.00.02 “Анатомия человека” / Ю.Н. Вовк. – Харьков, 1991. – 24 с.

5. Вовк Ю.Н. Клиническая анатомия головы с основами нейрохирургии / Ю.Н. Вовк, С.А. Усатов. – Луганск: Элтон-2, 2012. – 248 с.

6. Золотарева Т.В. Хирургическая анатомия головы / Т.В. Золотарева, Г.Н. Топоров. – М.: Медицина, 1968. – С. 7-59.

7. Сперанский В.С. Основы медицинской краниологии / В.С. Сперанский. –М.: Медицина, 1988. – 278 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)