DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.2.2015.5

КЛІНІКО-АНАТОМІЧНІ АСПЕКТИ ОПУСКАННЯ ЯЄЧОК У КАЛИТКУ

T. V. Khmara, A. B. Khmara, V. V. Kuftiak

Анотація


За допомогою методів морфологічного дослідження встановлено, що у процесі опускання яєчок у калитку провідну роль відіграє напрямна зв’язка, зачаток якої з’являється на початку 6-го тижня ембріогенезу. Прискорене формування напрямної зв’язки яєчка у плодів 5-8 місяців, про що свідчить переважання гладеньком’язових клітин над сполучнотканинними елементами, є одним із основних факторів гетерохронії розвитку яєчок та їх подальшого переміщення в калитку. Вентральний випин піхвового відростка очеревини з’являється наприкінці 8-го тижня ембріогенезу; формування відростка передує каудальному переміщенню яєчка. Зрощення нутрощевої пластинки піхвового відростка очеревини з білковою оболонкою яєчка та над’яєчка відбувається у плодів 6-7 місяців. Порушення процесу зрощення листків піхвового відростка очеревини у 9-10-місячних плодів може бути анатомічною передумовою виникнення вроджених пахвинно-калиткових гриж.

Ключові слова


яєчко; напрямна зв’язка; піхвовий відросток очеревини; морфогенез; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Fedoniuk YaI, Holovatskyi AS, Pirus YeF. Poiednannia tazovoi ektopii yaiechok iz hipospadiieiu u desiatymisiachnoho ploda liudyny [The combination of pelvic ectopic testes with hypospadias in ten-month human fetus]. Scientific Bulletin of the Uzhgorod University, series "Medicine". 2007; 30: 25-26 (in Ukrainian).

Antypkin YuH, Podolskyi VV. Novitni perynatalni tekhnolohii ta yikh rol u znyzhenni zakhvoriuvanosti ploda i novonarodzhenykh [Modern perinatal technologies and their role in reducing the incidence of fetal and newborn]. Health of woman. 2010; 5: 166-170 (in Ukrainian).

Kokorkіn OD. Prognostichniy algoritm otsіnki yakostі rannoї dіagnostiki vrodzhenikh vad rozvitku sechovivіdnoї sistemi u dіtey [Predictive algorithm for assessing the quality of early diagnosis of congenital malformations of the urinary system among children]. Actual problems of modern medicine: Bulletin of the Ukrainian Academy of Medical Dental. 2013; 13 (4): 19-21 (in Ukrainian).

Latyshev OYu, Lavrova TR, Mirakov KK. Kriptorkhizm – proyavlenie sindroma testikulyarnoy disgenezii [Cryptorchidism - manifestation of testicular dysgenesis syndrome]. Herald of reproductive health. 2008; 3-4: 2-7 (in Russian).

Slobodian OM, Sambirskii VS, Proniaiev DV. Perinatal anatomy of the pampiniform plexus and testicular veins. Clinical anatomy and operative surgery. 2014; 13 (4): 64-67.

Nakonechnyi AI, Kuzyk AS. Neopushchennia yaiechok u khlopchykiv [Non omission of testicles of boys]. In: Physiology and pathology of becoming male reproductive system: materials of scientific symposium. Kharkov, 2002; 1: 88-93 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Федонюк Я.І. Поєднання тазової ектопії яєчок із гіпоспадією у десятимісячного плода людини / Я.І. Федонюк, А.С. Головацький, Є.Ф. Пірус // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту, серія “Медицина”. – 2007. – Вип. 30. – С. 25-26.

2. Антипкін Ю.Г. Новітні перинатальні технології та їх роль у зниженні захворюваності плода і новонароджених / Ю.Г. Антипкін, В.В. Подольський // Здоровье женщины. – 2010. – № 5. – С. 166-170.

3. Кокоркін О.Д. Прогностичний алгоритм оцінки якості ранньої діагностики вроджених вад розвитку сечовивідної системи у дітей / О.Д. Кокоркін // Акт. проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2013. – Том 13, Випуск 4 (44). – С. 19-21.

4. Крипторхизм – проявление синдрома тестикулярной дисгенезии / О.Ю. Латышев, Т.Р. Лаврова, К.К. Мираков [и др.] // Вестн. репродуктивного здоровья. – 2008. – № 3-4. – С. 2-7.

5. Slobodian O.M. Perinatal anatomy of the pampiniform plexus and testicular veins / O.M. Slobodian, V.S. Sambirskii, D.V. Proniaiev // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2014. – Т. 13, № 4. – С. 64-67.

6. Наконечний А.Й. Неопущення яєчок у хлопчиків / А.Й. Наконечний, А.С. Кузик // Фізіологія та патологія становлення чоловічої статевої системи: матер. наук. симпозіуму (Харків, 22 травня 2002 р.). – Харків, 2002. – № 1. – С. 88-93.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)