DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.14.2.2015.22

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ВИКЛАДАЧА КАФЕДРИ ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ І ЕМБРІОЛОГІЇ ЗАПОРІЖСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

V. K. Syrtsov, L. V. Makyeyeva, O. G. Aliyeva, I. V. Sidorova, O. I. Potots’ka

Анотація


У сучасному суспільстві з його невпинно мінливим способом життя дуже важливого значення набувають високий професіоналізм, професійна компетентність спеціалістів у різних сферах виробничого та суспільного життя. Це стосується й працівників освіти, оскільки викладачі повинні бути професійно компетентними фахівцями в своїй галузі діяльності. Саме через діяльність педагога відбувається становлення громадянина як особистості і фахівця, зміцнюється інтелектуальний і духовний потенціал нації. Нова освітня парадигма, як пріоритетне завдання освіти, передбачає орієнтацію на інтереси особистості, адекватні сучасним тенденціям суспільного розвитку. У зв’язку з цим починає змінюватися статус викладача, його освітні функції. Компетентність спеціаліста в галузі освіти, його професіоналізм набувають дедалі більшого значення, оскільки саме викладач стає основною постаттю в реалізації на практиці будь-яких освітніх нововведень. На сучасному етапі вища освіта вимагає стратегічного управління, особливо на рівні підготовки майбутніх фахівців. Тому формування педагогічного професіоналізму повинно бути основною метою кожного викладача. Викладач вищого навчального закладу повинен постійно працювати над вдосконаленням своєї педагогічної майстерності, від чого безпосередньо залежить досягнення ним професіоналізму.

Ключові слова


професіоналізм; педагогічна майстерність; викладач; вищий навчальний заклад; педагог

Повний текст:

PDF

Посилання


Pohorila SH. Pedahohichna maisternist vykladacha VNZ – obiektyvna peredumova osobystisno zoriientovanoho navchannia studentiv [Teaching mastery of higher educational institution teacher - an objective precondition for individually oriented education of students]. Pedagogy and psychology of Higher Education. 2007; 9: 63-67 (in Ukrainian).

Kolomiiets SV. Profesionalizm vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu yak faktor vdoskonalennia navchalno- vykhovnoho protsesu [The professionalism of teacher of higher educational institution as a factor in improving the educational process]. Journal of Cherkassky University. Series: Pedagogical Science. 2009; 149: 14-18 (in Ukrainian).

Grebenev IV. Formirovanie pedagogicheskogo professionalizmav usloviyakh klassicheskogo universiteta (Na materiale podgotovki prepodavateley fiziki) [Formation of pedagogical professionalizmav conditions of classical university (on physics teacher training material)]. PhD in Pedagogics sci. diss. Novgorod, 2008 (in Russian).

Holoborodko YeP. Vykladach vyshchoho navchalnoho zakladu: realii ta perspektyvy [The teacher of higher education institution: realities and prospects]. Scientific Bulletin HDMI. 2009; 1 (1): 61-65 (in Ukrainian).

Dudnik OV. Profesiina kompetentnist ta profesionalizm vykladacha: analiz zmistu ta vyiavlennia spivvidnoshennia tsykh katehorii u pedahohichnii nautsi [Professional competence and professionalism of the teacher: content analysis and detection ratio of these categories of teaching science]. Bulletin LTSNU. 2011; 1 (15): 40-47 (in Ukrainian).

Isaev VF. Professional-pedagogical culture of the teacher. Moscow: Akademiya, 2002; 187 (in Russian).

Bilan FL. Methods of teaching in Higher Agricultural School. Nizhin: PE Lysenko, 2010; 299 (in Ukrainian).

Protsenko OB. Akmeolohichni zasady formuvannia profesiinoi kompetentnosti vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu [Acmeological principles of formation of professional competence of the teacher of higher educational institution]. Scientific Journal of Melitopol State University. 2008; 12: 295-302 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Погоріла С.Г. Педагогічна майстерність викладача ВНЗ – о’бєктивна передумова особистісно зорієнтованого навчання студентів / С.Г. Погоріла // Педагогіка і психологія вищої освіти. – 2007. – № 9. – С. 63-67.

2. Коломієць С.В. Професіоналізм викладача вищого навчального закладу як фактор вдосконалення навчально- виховного процесу / С.В. Коломієць // Вісн. Черкаського ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – 2009. – № 149. – С. 14-18.

3. Гребенев И.В. Формирование педагогического профессионализмав условиях классического университета (На материале подготовки преподавателей физики): автореф. дис. на соискание уч. степени докт. пед. наук : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / Игорь Васильевич Гребенев. – Новгород, 2008. – 45с.

4. Голобородько Є.П. Викладач вищого навчального закладу: реалії та перспективи / Є.П. Голобородько // Науковий вісник ХДМІ. – 2009.– № 1(1). – С. 61-65.

5. Дуднік О.В. Професійна компетентність та професіоналізм викладача: аналіз змісту та виявлення співвідношення цих категорій у педагогічній науці / О.В. Дуднік // Вісн. ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – Ч. І. – № 15(226). – C. 40-47.

6. Исаев В.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя / В.Ф. Исаев. – М.: “Академия”, 2002. – 187 с.

7. Білан Л.Л. Методика викладання у вищій аграрній школі: Навчальний посібник / Л.Л. Білан. – Ніжин: ПП Лисенко, 2010. – 299 с.

8. Проценко О.Б. Акмеологічні засади формування професійної компетентності викладача вищого навчального закладу / О.Б. Проценко // Наук. вісн. Mелітопольського держ. ун-ту. – 2008. – № 12. – С. 295-302.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)