DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.10.1.2010.20

ТОПОГРАФОАНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА

D. B. Stolyar

Анотація


Літературне дослідження свідчить, що відомості про анатомію скронево-нижньощелепного суглоба в ранньому періоді онтогенезу фрагментарні та несистематизовані, відсутні комплексні дослідження морфогенезу, типової та варіантної будови скронево-нижньощелепного суглоба в перинатальному періоді, що потребує подальшого наукового дослідження.

Ключові слова


скронево-нижньощелепний суглоб; анатомія

Повний текст:

PDF

Посилання


Khvatova VA. Zabolevanie visochno-nizhnechelyustnogo sustava [Temporomandibular joint disease]. Mjscow: Meditsina;1982. 160 p. (in Russian).

Potapov VP. Kopleksnyy podkhod k diagnostike i lecheniyu narusheniy funktsional'noy okklyuzii [A comprehensive approach to the diagnosis and treatment of functional occlusion disorders]. Institut stomatologii. 2008;4:24-5. (in Russian).

Pleshakov AS, Lopatin AV, Yasonov SA. Kopleksnoe lechenie deformatsiy nizhney chelyusti na fone ankiloticheskogo porazheniya visochno-nizhnechelyustnogo sustava u detey [Complex treatment of mandibular deformities on the background of ankilotic lesion of the temporomandibular joint in children]. Pediatric Surgery. 2007;3:11-2. (in Russian).

Bogautdinova VI. Sostoyaniya visochno-nizhnechelyustnykh sustavov v otdalennye sroki posle pereloma nizhney chelyusti u lits s izmenennym prikusom [Conditions of the temporomandibular joints in the long term after a mandibular fracture in individuals with a modified bite]. Visnyk stomatolohii. 1999;3:31-3. (in Russian).

Sami SAF, Nidzel'skiy MYa. Rasprostranennost' zubochelyustnykh anomaliy u ortodonticheskikh patsientov [Prevalence of dental anomalies in orthodontic patients]. Visnyk stomatolohii. 1999;4:70-2. (in Russian).

Khvatova VA. Sektsiya “Klinicheskaya gnatologiya” – itogi raboty i perspektivnye plany [Section “Clinical Gnathology” - results of work and long-term plans]. Institut stomatologii. 2005;4:26-7. (in Russian).

Chibisova MA, Gas'kov IA, Fadeev RA. Osobennosti topografii nizhnechelyustnogo sustava po dannym komp'yuternoy tomografii [Features of the topography of the mandibular joint according to computed tomography]. Institut stomatologii. 2008;4:102-4. (in Russian).

Chebotarev SYa, Petrishchin VL. Topograficheskie aspekty nervosokhranyayushchikh operatsiy v visochnoy oblasti i bokovom otdele litsa [Topographical aspects of nerve-sparing surgeries in the temporal region and the lateral part of the face]. Morphology. 2007;131(3):26-9. (in Russian).

Fadeev RA, Kudryavtseva OA. Osobennosti diagnostiki i reabilitatsii patsientov s zubochelyustnymi anomaliyami, oslozhnennymi zabolevaniyami visochno-nizhnechelyustnykh sustavov i zhevatel'nykh myshts [Features of diagnosis and rehabilitation of patients with dentition anomalies, complicated by diseases of the temporomandibular joints and masticatory muscles]. Institut stomatologii. 2008;2:44-5. (in Russian).

Petrosov YuA. Diagnostika i ortopedicheskoe lechenie zabolevaniy visochno-nizhnechelyustnogo sustava[Diagnosis and orthopedic treatment of diseases of the temporomandibular joint]. Krasnodar: Sov. Kuban'; 2007. 304 p. (in Russian).

Ide Y, Nakazova K. Anatomical Atlas of the temporomandibular joint [Anatomical Atlas of the temporomandibular joint]. Moscow: Azbuka; 2004. 116 p. (in Russian).

Kulinchenko RV. Osoblyvosti budovy horbyka skronevo-nyzhn'oschelepnoho suhloba [Features of the structure of the hump of the temporomandibular joint]. Visnyk stomatolohii. 2001;4:70-2. (in Ukrainian).

Malanchuk VA, Volovar OS, Rimsha AE, Chumak MN. Sposob khirurgicheskogo lecheniya pereloma s vyvikhom myshchelkovogo otrosta nizhney chelyusti [The method of surgical treatment of fracture with dislocation of the condylar process of the mandible]. Visnyk stomatolohii. 2003;2:32-5. (in Russian).

Schmolke C. The relationship between the temporomandibular joint capsule, articular disc and jaw muscles. J. Anat. 1994;184(Pt. 2):335-45.

Choi Y-S, Asaumi J-I, Hisatomi M, Unetsudo T, Yanagi Y, Matsuzaki H, et al. Analysis of magnetic resonance images of disk positions and deforfities in 1,265 patients with temporomandibular disorders. The Open Dentistry J. 2009;3:1-20.

Trezubov VN, Bulycheva EA, Posokhina OV. Izuchenie neyromyshechnykh narusheniy u bol'nykh s rasstroystvami visochno-nizhnechelyustnogo sustava, oslozhnennykh parafunktsiyami zhevatel'nykh myshts [The study of neuromuscular disorders in patients with disorders of the temporomandibular joint, complicated by parafunctions of the masticatory muscles]. Institut stomatologii. 2005;4:85-9. (in Russian).

Dolgalev AA. Taktika individual'nogo podkhoda pri vosstanovlenii tselosnosti zubnykh ryadov bol'nykh s disfunktsiey visochno-nizhnechelyustnogo sustava i zhevatel'nykh myshts [Tactics of an individual approach in restoring the integrity of the dentition of patients with dysfunction of the temporomandibular joint and masticatory muscles] [abstract]. Stavropol; 2009. 47 p. (in Russian).

Symons NBB The development of the human mandibular joint. J. Anat. 1993;86(Pt 3):326-33.

Trezubov VN, Shcherbakov AS, Mishnev LM. Ortopedicheskaya stomatologiya. Propedevtika i osnovy chastnogo kursa [Prosthetic dentistry. Propaedeutics and the basics of the private course]. St. Petersburg: SpetsLit; 2001. 480 p. (in Russian).

Sergienko VI, Petrosyan EA, Frauchi IV. Topograficheskaya anatomiya i operativnaya khirurgiya [Topographic Anatomy and Operative Surgery]. Moscow: GEOTAR-MED; 2001. Vol. 1. 832 p. (in Russian).

Baltali E, Zhao KD, Koff MF, Keller EE, An K-N. Accuracy and precision of a method to study kinematics of the temporomandibular joint: combination of motion data and CT Imaging. J. Biomech. 2008;41(11):2581-4.

Semkin VA, Rabukhina NA. Disfunktsiya visochno-nizhnechelyustnogo sustava (klinika, diagnostika i lechenie) [Dysfunction of the temporomandibular joint (clinic, diagnosis and treatment)]. Moscow: ZAO Red. Zhurnala “Novoe v stomatologii”; 2000. 56 p. (in Russian).

Tsimbalistov AV, Lopushanskaya TA, Chervatyuk AE, Voytetskaya IV. Stomatologicheskiy status bol'nykh s zabolevaniyami oporno-dvigatel'nogo apparata [Dental status of patients with diseases of the musculoskeletal system]. Institut stomatologii. 2005;4:68-9. (in Russian).

Val'kovich EI. Obshchaya i meditsinskaya embriologiya [General and Medical Embryology]. St. Petersburg: Foliant; 2003. 317 p. (in Russian).

Lomakin RYu, Anastas'eva VG, Goncharenko VM. Rol' rasshirennogo ul'trazvukovogo prenatal'nogo skryninga v vyyavlenii patologii ploda [The role of advanced ultrasound prenatal concealment in identifying fetal pathology]. Ultrasound and Functional Diagnostics. 2007;3:89-90. (in Russian).

Makogon AV. Invazivnaya prenatal'naya diagnostika i lechenie ploda [Invasive prenatal diagnosis and treatment of the fetus]. Ultrasound and Functional Diagnostics. 2007;3:90. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Хватова В.А. Заболевание височно-нижнечелюстного сустава / Хватова В.А. – М.: Медицина, 1982. – 160 с.

2. Потапов В.П. Комплексный подход к диагностике и лечению нарушений функциональной окклюзии / В.П.Потапов // И-т стоматол. – 2008. – № 4. – С. 24-25.

3. Плешаков А.С. Комплексное лечение деформаций нижней челюсти на фоне анкилотического поражения височно-нижнечелюстного сустава у детей / А.С.Плешаков, А.В.Лопатин, С.А.Ясонов // Дет. хирургия – 2007. – № 3. – С. 11-12.

4. Богаутдинова В.И. Состояния височно-нижнечелюстных суставов в отдаленные сроки после перелома нижней челюсти у лиц с измененным прикусом / В.И.Богаутдинова // Вісн. стоматол. – 1999. – № 3. – С. 31-33.

5. Саяле Сами А.Ф. Распрастраненность зубочелюстных аномалий у ортодонтических пациентов / А.Ф.Саяле Сами, М.Я.Нидзельский // Вісн. стоматол. – 1999. – № 4. – С. 70-72.

6. Хватова В.А. Секция "Клиническая гнатология" – итоги работы и перспективные планы / В.А.Хватова // Ин-т стоматол. – 2005. – № 4 – C. 26-27.

7. Особенности топографии нижнечелюстного сустава по данным компьютерной томографии / М.А.Чибисова, И.А.Гаськов, Р.А.Фадеев [и др.] // Ин-т стоматол. – 2008. – № 4 – C. 102-104. 8. Чеботарев С.Я. Топографические аспекты нервосохраняющих операций в височной области и боковом отделе лица / С.Я.Чеботарев, В.Л.Петрищин // Морфол. – 2007. – Том 131, № 3 – С. 26-29.

9. Фадеев Р.А. Особенности диагностики и реабилитации пациентов с зубочелюстными аномалиями, осложненными заболеваниями височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц / Р.А.Фадеев, О.А.Кудрявцева // Ин-т стоматол. – 2008. – № 2 – C. 44-45.

10. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Петросов Ю.А. – Краснодар: Сов. Кубань, 2007. – 304 с.

11. Иде Й. Анатомический атлас височно-нижнечелюстного сустава / Й.Иде, К.Наказава [пер. з англ. А.Островского]. – М.: Азбука, 2004. – 116 с.

12. Кулінченко Р.В. Особливості будови горбика скронево-нижньощелепного суглоба / Р.В.Кулінченко // Вісн. стома тол. – 2001. – № 4. – С. 70-72.

13. Маланчук В.А. Способ хирургического лечения перелома с вывихом мыщелкового отростка нижней челюсти / В.А.Маланчук, О.С.Воловар, А.Е.Римша [и др.] // Вісн. стоматол. – 2003. – № 2. – С. 32-35.

14. Cordula Schmolke. The relationship between the temporomandibular joint capsule, articular disc and jaw muscles / Cordula Schmolke // J. Anat. – 1994. – Vol. 184. – P. 335-345.

15. Analysis of magnetic resonance images of disk positions and deforfities in 1,265 patients with temporomandibular disorders / Yong-Suk Choi, Jun-Ichi Asaumi, Miki Hisatomi [et al.] // The Open Dentistry J. – 2009. – Vol. 3. – P. 1-20.

16. Трезубов В.Н. Изучение нейромышечных нарушений у больных с расстройствами височно-нижнечелюстного сустава, осложненных парафункциями жевательных мышц / В.Н.Трезубов, Е.А.Булычева, О.В.Посохина // Ин-т стоматол. – 2005. – № 4. – С. 85-89.

17. Долгалев А.А. Тактика индивидуального подхода при восстановлении целосности зубных рядов больных с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д. мед. н.: спец. 14.00.21 "Стоматологія" / А.А.Долгалев. – Ставрополь, 2009. – 47 с.

18. Symons N.B.B. The development of the human mandibular joint / N.B.B.Symons // J. Anat. – 1993. – Vol. 86, Part 3. – P. 326-333.

19. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основы частного курса: Учебник для мед. вузов / Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнёв Л.М. – СПб.: СпецЛит, 2001. – 480 с.

20. Сергиенко В.И. Топографическая анатомия и оперативная хирургия: в 2 т. / Сергиенко В.И., Петросян Э.А., Фраучи И.В. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – Том 1. – 832 с.

21. Accuracy and precision of a method to study kinematics of the temporomandibular joint: combination of motion data and CT Imaging / Evre Baltali, Kristin D. Zhao, Matthew F. Koff [et al.] // Biomech. – 2008. – Vol. 41, Part. 11. – P. 2581-2584.

22. Сёмкин В.А. Дисфункция височно-нижнечелюстного суставов (клиника, диагностика и лечение) / В.А.Сёмкин, Н.А.Рабухина. – М.: ЗАО Ред. ж. "Новое в стоматологии", 2000. – 56 с.

23. Стоматологический статус больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата / А.В.Цимбалистов, Т.А.Лопушанская, А.Е.Черватюк, И.В.Войтецкая // Ин-т стоматол. – 2005. – № 4. – С. 68-69.

24. Валькович Э.И. Общая и медицинская эмбриология: учеб. пос. для мед. вузов / Валькович Э.И. – СПб.: Фолиант, 2003. – 317 с.

25. Ломакин Р.Ю. Роль расширенного ультразвукового пренатального скрынинга в выявлении патологии плода / Р.Ю.Ломакин, В.Г.Анастасьева, В.М.Гончаренко // Сб. тез. IV съезда врачей ультразвук. диагн. Сибири (Томск, 25-27 апреля 2007 г.); под ред. В.Д.Заводовского // Ультразвук. и функц. диагностика. – 2007. – № 3. – С. 89-90.

26. Макогон А.В. Инвазивная пренатальная диагностика и лечение плода / А.В.Макогон // Сб. тез. IV съезда врачей ультразвук. диагн. Сибири (Томск, 25-27 апреля 2007 г.); под ред. В.Д.Заводовского // Ультразвук. и функц. диагностика. – 2007. – № 3. – С. 90.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)