DOI: https://doi.org/10.24061/172473

МОРФОЛОГІЧНА ПЕРЕБУДОВА ПІДНИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ЧЕРЕЗ 2 ТА 4 ТИЖНІ ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

N. B. Blyshchak, R. Ya. Borys, U. M. Halyuk

Анотація


У роботі представлені результати щодо вивчення морфологічних особливостей піднижньощелепної залози у 40 щурів-самців на тлі перебігу експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в кінці 2 та 4 тижнів. Виявлено, що в піднижньощелепних слинних залозах білих щурів спостерігаються зміни деструктивного характеру як паренхіматозних та стромальних елементів, так і судин мікроциркуляторного русла, починаючи з 2 тижня з подальшим їх наростанням до 4 тижня перебігу експериментального цукрового діабету. Відбувається статистично достовірне зменшення діаметра органної артерії, збільшення показника трофічної активності тканини піднижньощелепної залози, а також зменшення показника щільності пакування капілярів. Спостерігається достовірне зменшення діаметра міжчасточкових артеріол, діаметра внутрішньочасточкової (передкапілярної) артеріол та капілярів. Через 4 тижні експерименту виникають явища деструктуризації ангіографічного рельєфу піднижньощелепної залози, артерії та артеріоли залишаються звуженими. Подекуди спостерігається вихід формених елементів за межі гемокапілярів.

Ключові слова


піднижньощелепна залоза; цукровий діабет; щур

Повний текст:

PDF

Посилання


Woo SH, Kim JP, Kim JS, Jeong HS. Anatomical recovery of the duct of the submandibular gland after transoral removal of a hilar stone without sialodochoplasty: evaluation of a phase II clinical trial. Br. J. Oral. Maxillofac Surg 2014;52(10):951-6.

Wu S, Brown JN, Tolic N, Meng D, Liu X, Zhang H, et al. Quantitative analysis of human salivary gland-derived intact proteomes using top-down mass spectrometry proteomics. 2014;14(10):1211-22.

Nieto-González JC, Monteagudo I, Bello N, Martínez-Estupiñan L, Naredo E, Carreño L. Salivary gland ultrasound in children: a useful tool in the diagnosis of juvenile Sjögren's syndrome. Clin Exp. Rheumatol 2014;32(4):578-80.

Agaimy A, Ihrler S. Patterns of xanthogranulomatous reaction in salivary glands. Histomorphological spectrum and differential diagnosis. Pathologist 2014;35(2):160-5.

Yamamura Y, Yamada H, Sakurai T, Ide F, Inoue H, Muramatsu T, et al. Treatment of salivary gland hypofunction by transplantation with dental pulp cells. Arch Oral Biol 2013;58(8):935-42.

Yeroshenko HA. Strukturna orhanizatsiya velykykh slynnykh zaloz za umov stymulyatsiyi sympatych-noho ta parasympatychnoho viddiliv vehetatyvnoyi nervovoyi systemy [Structural organization of large salivary glands in conditions of stimulation of the sympathetic and parasympathetic parts of the auto-nomic nervous system] [dissertation abstract]. Simferopol: Krymsʹkyy derzhavnyy medychnyy univer-sytett im. S.I. Heorhiyevsʹkoho; 2010. 40 p. (in Ukrainian).

Skiba AV, Reshetnikova OS, Skiba VYA, Smirnov SN. Vliyaniye insulina na strukturnuyu perestroyku slizistoy obolochki shcheki, yazyka i malykh slyunnykh zhelez pri yeksperimental'nom sakharnom diabete 2 tipa [Influence of inulin on the structural reconstruction of the mucous membrane of the cheek, tongue and small salivary glands in experimental type 2 diabetes mellitus]. Visnyk stomatologii. 2015;4:8-12. (in Russian).

Nelson DA, Manhardt C, Kamath V, Sui Y, Santamaria-Pang A, Can A, et al. Quantitative single cell analysis of cell population dynamics during submandibular salivary gland development and differentiation. Biol Open 2013;2(5):439-447.

Levytskyy AP, Tsiesselsky YV. Rozvytok dysbiozu i zapalennya u slyzoviy obolontsi kyshechnyku shchuriv z eksperymentalʹnym tsukrovym diabetom [Development of dysbiosis and inflammation in the intes-tinal mucosa of experimental rats with experimental diabetes mellitus]. Odessa Medical Journal. 2011;2:7-9. (in Ukrainian).

Maslova IM. Vikova morfofunktsionalʹna kharakterystyka velykykh slynnykh zaloz shchuriv v postnatalʹnomu periodi v normi ta pislya vnutrishnʹoutrobnoyi antyhennoyi diyi [Age morphofunc-tional characteristic of large salivary glands of rats in the postnatal period in norm and after intrau-terine antigenic action] [dissertation abstract]. Zaporizhzhia: Zaporizʹkyy. derzhavnyy medychnyy universytet; 2016. 23 p. (in Ukrainian).

Pozharitskaya MM. Rol' slyuny v fiziologii i razvitii patologicheskogo protsessa tverdykh i myagkikh tkaney po-losti rta. Kserostomiya. Stimulyatsiya slyunootdeleniya. [The role of saliva in the physiology and development of the pathological process of hard and soft tissues of the oral cavity. Xerostomia Stimulation of salivation]. Stomatologiya. 2006;1-2:9-12. (in Russian).

Nieto-González JC, Monteagudo I, Bello N, Martínez-Estupiñan L, Naredo E, Carreño L. Salivary gland ultrasound in children: a useful tool in the diagnosis of juvenile Sjögren's syndrome. Clin Exp Rheumatol. 2014 Jul-Aug;32(4):578-80.

Sakai T. Epithelial branching morphogenesis of salivary gland: exploration of new functional regulators. J Med Invest. 2009;56 Suppl:234-8.

Karman AA, Tereshina TP, Mozgovaya NV. Uroven' slyunovydeleniya pri ostrom i khroniche-skom techenii vospalitel'nykh zabolevaniy bol'shikh slyunnykh zhelez [Level of salivation in acute and chronic inflammatory diseases of large salivary glands]. Visnyk stomatologii. 2009;4:23. (in Russian).

Posolenyk LYA. Vikovi osoblyvosti morfohenezu pidnyzhnʹoshchelepnoyi slynnoyi zalozy v normi ta pry patolohiyi [Age features of morphogenesis of the submandibular salivary gland in normal and in pathology]. Klinichna stomatolohiya. 2011;3:66-8. (in Ukrainian).

Kamath MP1, Bhojwani K, Chakrapani M, Vidyalakshmi KP, Vishnuprasad KP. Melioidosis of salivary glands with coexisting diabetes: management of a difficult case. Ear Nose Throat J. 2014 Jan;93(1):E22-5.

Amano O, Mizobe K, Bando Y, Sakiyama K. Anatomy and Histology of the Rodent and Human Major Salivary Glands. Acta Histochem Cytochem. 2012 Oct 31; 45(5):241-50. doi: 10.1267/ahc.12013.

Maslova IM, Burega UO, Syrtsov VK. Dynamics of mitotic activity of epithelial cells of large salivary glands of rats after intrauterine antigenic action depending on the number of lymphocytes. In: Topical issues of anatomy, histology, embryology and topographical anatomy Proceedings of the VI Congress of Anatomists, Histologists, Embryologists and Topographic Anatomists of Ukraine; 2015; Zaporizhia; 2015. p. 62 (in Ukrainian).

Yakymets MM, Cherkashin SI, Bezkorovoyna MZ, Pak SV. Otsinka stanu parodonta, slynnykh zaloz, slyzovoyi obolonky porozhnyny rota i mistsevykh fakto-riv zakhystu u khvorykh na tsukrovyy diabet [Assessment of periodontal disease, salivary glands, oral mucosa and local factors of protection in patients with diabetes mellitus]. Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalʹnoyi medytsyny. 2009;2:106-8. (in Ukrainian).

Kirik KA. Morfometrychnyy analiz hemokapilyarnoyi lanky sudynnoyi obolonky ochnoho yabluka v normi ta pry tsukrovomu diabeti (eksperymentalʹne doslidzhennya) [Morphometric analysis of the hemocapillary lobe of the lining of the eyeball in normal and in diabetes mellitus (experimental study)]. Ukrainian medical almanac. 2013;16(2):38-9. (in Ukrainian).

Halyuk UM, Kryvko YuA, Mateshuk-Vatseba LR, Sultan RYa. Morfometrychynyy analiz hemomik-rotsyrkulyatornoho rusla yazyka pry eksperymentalʹnomu tsukrovomu diabeti [Morphometric analysis of the hemomycocytosculature of the tongue with experimental diabetes mellitus]. In: Anatomo-khirurhichni aspekty dytyachoyi hastroenterolohiyi. Proceedings of the 2nd Scientific Symposium; 2010 Dec 6-8; Chernivtsi. Chernivtsi; 2010. p. 60-1 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Woo SH, Kim JP, Kim JS, Jeong HS.Anatomical recovery of the duct of the submandibular gland after transoral removal of a hilar stone without sialodochoplasty: evaluation of a phase II clinical trial. Br. J. Oral. Maxillofac. Surg. 2014;52(10):951–56.

2. Wu S, Brown JN, Tolić N, Meng D, Liu X, Zhang H, et al. Quantitative analysis of human salivary gland-derived intact proteome using top-down mass spectrometry Proteomics. 2014;14(10):1211–22.

3. Nieto-González JC, Monteagudo I, Bello N, Martínez-Estupiñan L, Naredo E, Carreño L. Salivary gland ultrasound in children: a useful tool in the diagnosis of juvenile Sjögren's syndrome. Clin. Exp. Rheumatol. 2014;32(4):578–80.

4. Agaimy A, Ihrler S. Patterns of xanthogranulomatous reaction in salivary glands. Histomorphological spectrum and differential diagnosis. Pathologe. 2014;35(2):160–5.

5. Yamamura Y, Yamada H, Sakurai T, Ide F, Inoue H, Muramatsu T, et al.Treatment of salivary gland hypofunction by transplantation with dental pulp cells. Arch. Oral. Biol. 2013;58(8):935–42.

6. Єрошенко ГА. Структурна організація великих слинних залоз за умов стимуляції симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи [автореф. дисертації]. Сімферополь: Крим. держ. мед. ун-т ім. С.І. Георгієвського; 2010. 40 с.

7. Скиба АВ, Решетникова ОС, Скиба ВЯ, Смирнов СН. Влияние инулина на структурную перестройку слизистой оболочки щеки, языка и малых слюнных желез при експериментальном сахарном диабете 2 типа. Вісник стоматології. 2015;4:8–12.

8. Nelson DA, Manhardt C, Kamath V, Sui Y, Santamaria-Pang A, Can A, et al. Quantitative single cell analysis of cell population dynamics during submandibularsalivary gland development and differentiation. Biol. Open. 2013;2(5):439–47.

9. Левицький АП, Цісельський ЮВ. Розвиток дисбіозу і запалення у слизовій оболонці кишечнику щурів з експериментальним цукровим діабетом. Одеський медичний журнал. 2011;2:7–9.

10. Маслова ІМ. Вікова морфофункціональна характеристика великих слинних залоз щурів в постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії [автореф. дисертації]. Запоріжжя: Запоріз. держ. мед. ун-т; 2016. 23 с.

11. Пожарицкая ММ. Роль слюны в физиологии и развитии патологического процесса твердых и мягких тканей полости рта. Ксеростомия. Стимуляция слюноотделения. Стоматология. 2006;1–2:9–12.

12. Nieto-González JC, Monteagudo I, Bello N, Martínez-Estupiñan L, Naredo E, Carreño L. Salivary gland ultrasound in children: a useful tool in the diagnosis of juvenile Sjögren's syndrome. Clin. Exp. Rheumatol. 2014;32(4):578–80.

13. Sakai T. Epithelial branching morphogenesis of salivary gland: exploration of new functional regulators. J. Med. Invest. 2009;56:234–38.

14. Карман АА, Терешина ТП, Мозговая НВ. Уровень слюновыделения при остром и хроническом течении воспалительных заболеваний больших слюнных желез. Вісник стоматології. 2009;4:23.

15. Посоленик ЛЯ. Вікові особливості морфогенезу піднижньощелепної слинної залози в нормі та при патології. Клінічна стоматологія. 2011;3:66–8.

16. Kamath MP1, Bhojwani K, Chakrapani M, Vidyalakshmi KP, Vishnuprasad KP. Melioidosis of salivary glands with coexisting diabetes: management of a difficult case. Ear. Nose Throat. J. 2014;93(1):22–5.

17. Amano O, Mizobe K, Bando Y, Sakiyama K. Anatomy and Histology of Rodent and Human Major Salivary Glands. Acta Histochem. Cytochem. 2012;45(5):241–250.

18. Маслова ІМ, Бурега ЮО, Сирцов ВК. Динаміка мітотичної активності епітеліальних клітин великих слинних залоз щурів після внутрішньоутробної антигенної дії в залежності від кількості лімфоцитів. Збірка тез доп. VI конгрессу анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України Актуальні питання анатомії, гістології, ембріології та топографічної анатомії; 2015; Запоріжжя; 2015. с. 62.

19. Якимець ММ, Черкашин СІ, Безкоровайна МЗ, Пак СВ. Оцінка стану пародонта, слинних залоз, слизової оболонки порожнини рота і місцевих факторів захисту у хворих на цукровий діабет. Здобутки клінічної i експериментальної медицини. 2009;2:106–8.

20. Кирик ХА. Морфометричний аналіз гемокапілярної ланки судинної оболонки очного яблука в нормі та при цукровому діабеті (експериментальне дослідження). Український медичний альманах. 2013;16(2):38–9.

21. Галюк УМ, Кривко ЮА, Матешук-Вацеба ЛР, Султан РЯ. Морфометричиний аналіз гемомікроциркуляторного русла язика при експериментальному цукровому діабеті. Матеріали 2-го наук. симпоз. Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології; 2010 Груд 6-8; Чернівці, 2010. с. 60–1

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)