DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.10.3.2011.12

СУЧАСНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДОВУ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ В РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

O. M. Slobodyan, N. S. Korchynsʹka

Анотація


Літературне дослідження свідчить, що верхня щелепа у пренатальному періоді характеризується різноманітністю топічного положення її відростків і стінок. Несистематизованість морфометричних параметрів верхньої щелепи на ранніх етапах розвитку як основи для визначення природжених вад обличчя зумовлюють потребу подальшого анатомічного дослідження.

Ключові слова


верхня щелепа; анатомія; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Kulakov VI, Bakharev VA, Fanchenko ND. Sovremennye vozmozhnosti i perspektivy vnutriutrobnogo obsledovaniya ploda[Current opportunities and prospects of intrauterine fetal examination]. Rossiyskiy meditsinskiy zhurnal. 2002;5:3-6. (in Russian).

Minkov IP. Monitoring vrozhdennykh porokov razvitiya, ikh prenatal'naya diagnostika, rol' v patologii u detey i puti profilaktiki [Monitoring of congenital malformations, their prenatal diagnosis, the role in pathology in children and ways of prevention]. Perinatology and Pediatric. 2000:1:8-13. (in Russian).

Bielikov OB. Chastota defektiv pidnebinnia i verkhn'oi schelepy ta faktory, yaki sponukaiut' khvorykh do ortopedychnoho likuvannia [Frequency of defects in the palatine and maxilla and factors that induce patients with orthopedic treatment]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2002;3:92-8. (in Ukrainian).

Bilash SM. Kharakterystyka rozghaluzhen' vyskhidnykh pidnebinnykh arterii v sharakh m'iakoho pidnebinnia [Characteristics of branches of ascending palatine arteries in layers of soft palate]. Report of Morphology. 1998;4(1):4-5. (in Ukrainian).

Vasilenko VM. Chastota razlichnykh endo- i ekzogennykh faktorov v patogeneze vrozhdennykh rasshchelin verkhney guby i neba [The frequency of various endogenous and exogenous factors in the pathogenesis of congenital cleft lip and palate]. In: Sovremennaya stomatologiya i chelyustno-litsevaya khirurgiya: sbornik trudov 1-y Respublikanskoy konferentsii. Кiev; 1998. p. 127. (in Russian).

Grizodub VI. Kompleksnyy podkhod k lecheniyu povrezhdennykh defektov chelyustno-litsevoy oblasti [An integrated approach to the treatment of congenital defects of the maxillofacial region]. In: Aktual'ni pytannia ortopedychnoi stomatolohii. Poltava; 1996. p. 99-100. (in Russian).

Barsukov AN, Shapovalova EIu, Yunsy HA, Diachenko EA. Tsyto- y hystolohycheskaia kharakterystyka tkanevыkh struktur cheliustno-lytsevoho apparata cheloveka na shestoi nedele эmbryoheneza [Cyto- and histological characteristics of human maxillofacial tissue structures in the sixth week of embryogenesis]. Morphology [Internet]. 2009;3(2):166-9. Available from: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Morphology/.

Gun'ko VI, Khanamova EA. Meditsinskaya reabilitatsiya bol'nykh s nesimmetrichnymi deformatsiyami verkhnechelyustnogo kompleksa [Medical rehabilitation of patients with asymmetric deformities of the maxillary complex]. Stomatology. 2001;5:30-3. (in Russian).

Bobryk II, Masna ZZ. Zakonomirnosti rozvytku kistok cherepa na riznykh etapakh morfohenezu [Patterns of development of skull bones at different stages of morphogenesis]. Reports of Morphology. 2006;12(1):113-5. (in Ukrainian).

Andreassen TT, Oxlund H. The influence of combined parathyroid hormone and growth hormone treatment on cortical bone in aged ovariectomized rats. J. Bone Miner Res. 2000;15(11):2266-75.

Borenstein M, Persico N, Kaihura C. Frontomaxillary facial angles in chromosomally normal fetuses at 11+0 to 13+6 weeks. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology A. 2007;30(5):737-41.

Faure J, Captier G, Baumler M. Sonographic assessment of normal fetal palate using three-dimensional imaging: A new technique. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology A. 2007;29(2):124-7.

Aleshkina OYu. Kraynie tipy formy osnovaniya cherepa [Extreme Types of Skull Base]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2003;3:7-9. (in Russian).

Zaychenko AA. Konstruktsionnaya tipologiya mozgovogo cherepa cheloveka [Structural typology of the human skull]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2003;3:12-3. (in Russian).

Mazurova LV, Nikolaenko VN, Sal'nikov VN. Izmenchivost' nekotorykh parametrov kostnogo neba v vozrastnom aspekte i v svyazi s formoy cherepa [The variability of some parameters of the bone palate in the age aspect and in connection with the shape of the skull]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2003;3:30-1. (in Russian).

Sadler TW. Langman's medical embryology. Ninth edition. Philadelphia, Baltimore, New York, Toronto: Wippincott Williamc Wilkinc; 2004. 534 р.

Masna ZZ. Strukturni osoblyvosti zuboschelepovoho aparata v plodovomu periodi ontohenezu liudyny [Structural features of dentoschelepovy apparatus in the fetal period of human ontogenesis]. Reports of Morphology. 2002;8(1):121-2. (in Ukrainian).

Levyts'ka SA. Morfolohichni aspekty verkhn'oschelepnoi pazukhy u plodiv ta novonarodzhenykh liudyny [Morphological aspects of maxillary sinus in fetuses and newborns]. In: Proceedings of naukovoi konferentsii. Aktual'ni pytannia morfohenezu. Chernivtsi; 1996. p. 187-8. (in Ukrainian).

Yakovets' KI. Morfohenez i stanovlennia topohrafii bichnykh stinok nosa v plodovomu periodi ontohenezu liudyny [Morphogenesis and the formation of the topography of the lateral walls of the nose in the fetal period of human ontogenesis]. Clinical anatomy and operative surgery. 2005;4(2):37-9. (in Ukrainian).

Makar BH. Stanovlennia ta topohrafoanatomichni vzaiemovidnoshennia nyzhn'oi stinky porozhnyny nosa iz sumizhnymy strukturamy u rann'omu ontohenezi liudyny [Formation and topographic anatomical relationship between the lower wall of the nasal cavity and adjacent structures in the human early ontogenesis]. Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Medical Series. 1999;7:32-6. (in Ukrainian).

Speranskiy VS. Osnovy meditsinskoy kraniologii [Basics of Medical Craniology]. Moscow: Meditsina; 1988. 288 p. (in Russian).

Pishak VP, Makar BH, Khmara TV, Khalaturnyk HM. Strukturno-funktsional'na orhanizatsiia kistkovoi systemy [Structural and functional organization of the bone system]. Chernivtsi: BDMA; 2003. 184 p. (in Ukrainian).

Huzik NM. Budova ta syntopiia struktur rotovoi dilianky u plodovomu periodi ontohenezu liudyny [Structure and synthesis of the structures of the oral area in the fetal period of human ontogenesis]. Clinical anatomy and operative surgery. 2005;4(4):41-2. (in Ukrainian).

Cicero S, Curcio P, Rembouskos G. Maxillary length at 11-14 weeks of gestation in fetuses with trisomy 21. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology A. 2004;24(1):19-24.

Molina F, Persico N, Borenstein M. Frontomaxillary facial angles in trisomy 21 fetuses at 16-24 weeks of gestation 21. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. 2008;31(4):384-7.

Bath-Balogh M, Fehrenbach MJ. Illustrated Dental Embriology, Histology and Anatomy.W.B.Saunders Company; 1997. 392 p.

Lavrent'ev PA, Lavrent'ev AA, Tsay GE, Lavrent'eva TR. Antropometricheskoe issledovanie verkhney chelyusti pri skvoznoy vrozhdennoy rasshcheline al'veolyarnogo otrostka verkhney chelyusti i tverdogo neba [Anthropometric study of the upper jaw with a through congenital cleft of the alveolar process of the upper jaw and hard palate]. Morphology. 2006;130(5):58. (in Russian).

Bystrova MM. Individual'naya anatomicheskaya izmenchivost' formy, razmerov i polozheniya verkhney chelyusti [Individual anatomical variability of the shape, size and position of the upper jaws]. Ukrains'kyi medychnyi al'manakh. 2008;11(2):27-9. (in Russian).

Logvinov FV. Kraniometricheskie osobennosti verkhney chelyusti i ee zubnogo ryada [Craniometric features of the upper jaw and its dentition]. Ukrains'kyi morfolohichnyi al'manakh. 2006;6(2):79-81. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кулаков В.И. Современные возможности и перспективы внутриутробного обследования плода / В.И.Кулаков, В.А.Бахарев, Н.Д.Фанченко // Рос. мед. ж. – 2002. – № 5. – С. 3-6.

2. Минков И.П. Мониторинг врождённых пороков развития, их пренатальная диагностика, роль в патологии у детей и пути
профилактики / И.П.Минков // Перинатол. та педіатрія. – 2000. – № 1. – С. 8-13.

3. Бєліков О.Б. Частота дефектів піднебіння і верхньої щелепи та фактори, які спонукають хворих до ортопедичного лікування / О.Б.Бєліков // Вісн. пробл. біол. і мед. – 2002. – Вип. 3. – С. 92-98.

4. Білаш С.М. Характеристика розгалужень висхідних піднебінних артерій в шарах м'якого піднебіння / С.М.Білаш // Вісн. морфол. – 1998. – Т. 4, № 1. – С. 4-5.

5. Василенко В.М. Частота различных эндо- и экзогенных факторов в патогенезе врожденных расщелин верхней губы и нёба / В.М.Василенко // Совр. стоматол. и чел.-лиц. хирургия: сб. трудов 1-й Республик. конф. – К., 1998. – С. 127.

6. Гризодуб В.И. Комплексный подход к лечению врождённых дефектов челюстно-лицевой области / В.И.Гризодуб // Акт. пит. ортопед. стоматол. – Полтава, 1996. – С. 99-100.

7. Цито- и гистологическая характеристика тканевых структур челюстно-лицевого аппарата человека на шестой неделе эмбриогенеза [Електронний ресурс] / А.Н.Барсуков, Е.Ю.Шаповалова, Г.А.Юнси, Е.А.Дяченко // Морфол. – 2009. – Т. 3, № 2. – С. 166-169. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Morphology/.

8. Гунько В.И. Медицинская реабилитация больных с несимметричными деформациями верхнечелюстного комплекса / В.И.Гунько, Э.А.Ханамова // Стоматол. – 2001. – № 5. – С. 30-33.

9. Бобрик І.І. Закономірності розвитку кісток черепа на різних етапах морфогенезу / І.І.Бобрик, З.З.Масна // Вісн. морфол. – 2006. – Т. 12, № 1. – С. 113-115.

10. Andreassen T.T. The influence of combined parathyroid hormone and growth hormone treatment on cortical bone in aged ovariectomized rats / T.T.Andreassen, H.Oxlund // J. Bone Miner Res. – 2000. – Vol. 15, № 11. – P. 2266-2275.

11. Borenstein M. Frontomaxillary facial angles in chromosomally normal fetuses at 11+0 to 13+6 weeks / M.Borenstein, N.Persico, C.Kaihura // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology A. – 2007. – Vol. 30, № 5. – P. 737-741.

12. Faure J. Sonographic assessment of normal fetal palate using three-dimensional imaging: A new technique / J.Faure, G.Captier, M.Baumler // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology A. – 2007. – Vol. 29, № 2. – P. 124-127.

13. Алешкина О.Ю. Крайние типы формы основания черепа черепа / О.Ю.Алешкина // Вісн. пробл. біол. і мед. – 2003. – № 3. – С. 7-9.

14. Зайченко А.АКонструкционная типология мозгового черепа человека / А.А.Зайченко // Вісн. пробл. біол. і мед. – 2003. – № 3. – С. 12-13.

15. Мазурова Л.В. Изменчивость некоторых параметров костного нёба в возрастном аспекте и в связи с формой черепа / Л.В.Мазурова, В.Н.Николаенко, В.Н.Сальников // Вісн. пробл. біол. і мед. – 2003. – № 3. – С. 30-31.

16. Sadler T.W. Langman's medical embryology / T.W.Sadler. – [Ninth edition]. – Philadelphia, Baltimore, New York, Toronto: Wippincott Williamc Wilkinc, 2004. – 534 р.

17. Масна З.З. Структурні особливості зубощелепового апарата в плодовому періоді онтогенезу людини / З.З.Масна // Вісн. морфол. – 2002. – Т. 8, № 1. – С. 121-122.

18. Левицька С.А. Морфологічні аспекти верхньощелепної
пазухи у плодів та новонароджених людини / С.А.Левицька // Акт. пит. морфогенезу: матер. наук. конф. – Чернівці, 1996. – С. 187-188.

19. Яковець К.І. Морфогенез і становлення топографії бічних стінок носа в плодовому періоді онтогенезу людини / К.І.Яковець // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – Т. 4, № 2. – С. 37-39.

20. Макар Б.Г. Становлення та топографоанатомічні взаємовідношення нижньої стінки порожнини носа із суміжними структурами у ранньому онтогенезі людини / Б.Г.Макар // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту: серія "Медицина". – 1999. – Вип. 7. – С. 32-36.

21. Сперанский В.С. Основы медицинской краниологии / Сперанский В.С. – М.: Медицина, 1988. – 288 с.

22. Структурно-функціональна організація кісткової системи / [Пішак В.П., Макар Б.Г., Хмара Т.В., Халатурник Г.М.]. – Чернівці: БДМА, 2003. – 184 с.

23. Гузік Н.М. Будова та синтопія структур ротової ділянки у плодовому періоді онтогенезу людини / Н.М.Гузік // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – Т. 4, № 4. – С. 41-42.

24. Cicero S. Maxillary length at 11-14 weeks of gestation in fetuses with trisomy 21 / S.Cicero, P.Curcio, G.Rembouskos // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology A. – 2004. – Vol. 24, № 1. – P. 19-24.

25. Molina F. Frontomaxillary facial angles in trisomy 21 fetuses at 16-24 weeks of gestation 21 / F.Molina, N.Persico, M.Borenstein // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. – 2008. – Vol. 31, № 4. – Р. 384-387.

26. Bath-Balogh M. Illustrated Dental Embriology, Histology and
Anatomy / M.Bath-Balogh, M.J.Fehrenbach. – W.B.Saunders Company, 1997. – 392 p.

27. Антропометрическое исследование верхней челюсти при сквозной врождённой расщелине альвеолярного отростка верхней челюсти и твёрдого нёба / П.А.Лаврентьев, А.А.Лаврентьев, Г.Е.Цай [и др.] // Морфол. – 2006. – Т. 130. – С. 58.

28. Быстрова М.М. Индивидуальная анатомическая изменчивость формы, размеров и положения верхней челюсти / М.М.Быстрова // Укр. мед. альманах. – 2008. – Т. 11, № 2. – С. 27-29.

29. Логвинов Ф.В. Кранио-метрические особенности верхней челюсти и её зубного ряда / Ф.В.Логвинов // Укр. морфол. альманах. – 2006. – Т. 6, № 2 – С. 79-81.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)