ОСОБЛИВОСТІ ПОЛОЖЕННЯ СЕРЦЯ В ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ РІЗНИХ КОНСТИТУЦІЙНИХ ТИПІВ

S. A. Chekh, Z. Z. Masna

Анотація


За даними ВООЗ серцево-судинна захворюваність стійко посідає перше місце в світі, а впродовж останніх десятиліть навіть має виражену тенденцію до омолодження. Оскільки впродовж останніх років у медицині здійснюється акцент на профілактичний вектор, має сенс визначення тих критеріїв, які дозволили б попередити розвиток серцево-судинної патології. Дослідження стану серцево-судинної системи в клініці проводять з використанням низки методів – стандартної ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенологічних, імуноферментних та біохімічних методів дослідження тощо. Однак при інтерпретації результатів обстеження необхідно брати до уваги не лише загальний стан пацієнта, його вік та стать, але й конституційні і навіть індивідуальні антропометричні дані, які зумовлюють різне положення серця в грудній порожнині. З метою уточнення положення серця вимірюється кут нахилу його осі, величина якого коливається в межах 30- 600. В залежності від величини кута розрізняють косе (43-480), вертикальне(49-600) і горизонтальне (30-420) положення серця. Косе положення є найбільш фізіологічним, характерне для нормостеніків; вертикальне – для астеніків; горизонтальне – для гіперстеніків. Оскільки зміщення серцевої осі може стати причиною розвитку різних патологічних станів (горизонтальне положення пов’язують з гіпертонічною хворобою, вертикальне – з пролапсами клапанів та блокадою пучка Гісса), встановлені при огляді пацієнта особливості положення серця необхідно брати до уваги як додаткові чинники ризику розвитку даних патологій. Тому метою нашої роботи стало дослідження особливостей положення серця та нахилу серцевої осі у осіб зрілого віку різних конституційних типів. Для виконання даного дослідження було проаналізовано 50 рентгенівських знімків грудної клітки осіб зрілого віку (без скарг в анамнезі з боку серцево-судинної системи), виконаних у прямій проекції, вибраних методом рандомізації. Визначено тип будови грудної клітки та кут нахилу осі серця по відношенню до горизонтальної лінії, проведеної через верхівку серця. Вивчення особливостей конституційної будови грудної клітки дало змогу визначити серед всіх обстежуваних 28 нормостеніків (56% від загальної кількості обстежених осіб), 14 астеніків (28%) та 8 (16%) гіперстеніків. Результат вимірів кута нахилу серцевої осі засвідчив, що серед всіх обстежуваних осіб косе положення серця траплялись найчастіше – у 22 випадках (44% від загальної кількості обстежених осіб), вертикальне – у 16 випадках (32%), горизонтальне – найрідше, у 12 випадках (24%). У обстежуваних астеніків виявлено тільки два варіанти положення серця – вертикальне (57%) і косе (43%); у нормостеніків та гіперстеніків виявлено всі три варіанти нахилу серцевої осі, при чому в обох конституційних групах найчастіше спостерігалось косе положення (43% і 50% відповідно для кожного конституційного типу), рідше – вертикальне (25% і 12,5% відповідно). Результати проведеного дослідження засвідчили, що різні варіанти нахилу серцевої осі можуть бути виявлені за рентгенографічного обстеження незалежно від конституційного типу обстежуваної особи, найчастішим варіантом положення серця є косе, таке положення виявлено у найбільшої кількості нормостеніків і гіперстеніків (43% і 50% відповідно).

Ключові слова


серцева вісь; кут нахилу; конституційний тип

Повний текст:

PDF

Посилання


Belenkov YuN, Ternovoy SK. Funktsionalnaya diagnostika serdechno-sosudistykh zabolevaniy [Functional diagnostics of cardiovascular diseases]. Moscow: GEOTAR-MEDIA; 2007. 976 p. (in Russian).

Vovk LP. Arterialna hipertenziia yak faktor ryzyku IKhS u zhinok [Arterial hypertension as a risk factor for coronary heart disease among women]. Liky Ukrayiny. 2005;supplement:36 (in Ukrainian).

Gaydayev YuО. Rozrobka i vprovadzhennya Derzhavnoyi prohramy profilaktyky ta likuvannya sertsevosudynnoyi i sudynno-mozkovoyi patolohiyi [Elaboration and implementation of state cardiovascular and cerebrovascular diseases prevention and treatment programme]. Ukrainian Cardiology Journal. 2007;4:8-12 (in Ukrainian).

Parkhomenko OM, Amosova KM, Dziak HV. Hipertenzyvni kryzy: diahnostyka i likuvannia. Konsensus Asotsiatsii kardiolohiv Ukrainy ta Ukrainskoi asotsiatsii borotby z insultom [Hypertensive crisis: diagnosis and treatment. Consensus of Association of Cardiologists of Ukraine and the Ukrainian Association of combating stroke]. Ukrainian Cardiology Journal. 2012;2:56-59 (in Ukrainian).

Gnusaev SF, Belozerov YuM, Vinogradov AF. Klinicheskoe znachenie malykh anomaliy serdtsa u detey [Clinical significance of small heart anomalies of children]. Russian Bulletin of perinatology and pediatrics. 2006;51(4):20-25 (in Russian).

Vorontsov IM. Problemy okhrany i korrektsii razvitiya kak fundamentalnaya osnova stanovleniya ontogeneticheskoy meditsiny i profilaktiki [Problems of protection and correction of development as a fundamental basis for the development of ontogenetic medicine and prevention]. Biomedical and Biosocial Anthropology. 2004;2:14-15 (in Russian).

Varyvoda VO. Zviazky funktsionalnykh pokaznykiv ekhokardiohrafii z totalnymy, povzdovzhnimy, poperechnymy ta obkhvatnymy rozmiramy u zdorovykh pidlitkiv riznykh somatotypiv [Connections of the echocardiography functional characteristics with total, longitudinal, transversal and enveloped body sizes in healthy adolescents of different somatotypes]. Visnyk Vinnyts'koho natsional'noho medychnoho universytetu. 2008;1:38-43 (in Ukrainian).

Nikolaev VG, Nikolaeva NN, Sindeeva IB. Antropologicheskoe obsledovanie v klinicheskoy praktike [Anthropological examination in clinical practice]. Krasnoyarsk: Verso; 2007. 173 p. (in Russian).

Hordiichuk SV. Osoblyvosti koreliatsiinoho zviazku deiakykh morfometrychnykh parametriv sertsia z antropometrychnymy ta somatotypolohichnymy pokaznykamy u yunakiv Polissia [Features of some correlation morphometric parameters of cardiac and somatic anthropometric indexes of youths of Polissia]. Clinical and Experimental Pathology. 2008;2:5-9 (in Ukrainian).

Hunas IV, Maievskyi OIe, Ivanov IIu. Koreliatsii sonohrafichnykh parametriv sertsia z antroposomatotypolohichnymy pokaznykamy zdorovykh miskykh yunakiv ektomorfnoho somatotypu [Correlations sonographic parameters of cardiac anthroposomatotipological indexes of healthy town youths of ectomorphic somatotype]. Ukrayins'kyy morfolohichnyy al'manakh. 2011;9(4):18-21 (in Ukrainian).

Hunas IV, Sarafyniuk LA, Datsenko HV. Konstytutsiinyi pidkhid do vyznachennia normatyvnykh pokaznykiv sertsevo-sudynnoi systemy [The constitutional approach to the definition of the standard indicators of cardiovascular system]. Clinical anatomy and operative surgery. 2006;5(2):91(in Ukrainian).

Mayevskiy OY. Osoblyvosti vzayemozv"yazkiv sonohrafichnykh parametriv sertsya z antroposomatotypolohichnymy pokaznykamy i komponentnym skladom masy tila zdorovykh mis'kykh yunakiv zahal'noyi hrupy [Features of intercommunication of sonographic parameters of heart with anthroposomatotipological indexes and component composition of mass of body of healthy town youths of general group]. Visnyk Vinnyts'koho natsional'noho medychnoho universytetu. 2011;15(2):259-263 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Беленков Ю.Н. Функциональная диагностика сердечно-сосудистых заболеваний: руководство / Ю.Н. Беленков, С.К. Терновой. – М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. – 976 с.

2. Вовк Л.П. Артеріальна гіпертензія як фактор ризику ІХС у жінок / Л.П. Вовк // Ліки України. – 2005. – Додаток. – С. 35-36.

3. Гайдаєв Ю.О. Розробка і впровадження Державної програми профілактики та лікування серцевосудинної і судинно-мозкової патології / Ю.О. Гайдаєв // Укр. кардіолог. ж. – 2007. – № 4. – С. 8-12.

4. Гіпертензивні кризи: діагностика і лікування. Консенсус Асоціації кардіологів України та Української асоціації боротьби з інсультом / О.М. Пархоменко, К.М. Амосова, Г.В. Дзяк [та ін.] // Укр. кардіолог. ж. – 2012. – № 2. – С. 56-59.

5. Гнусаев С.Ф. Клиническое значение малых аномалий сердца у детей / С.Ф. Гнусаев, Ю.М. Белозеров, А.Ф. Виноградов // Рос. вестн. перинатолог. и педиатр. – 2006. – Т. 51, № 4. – С. 20-25.

6. Воронцов И.М. Проблемы охраны и коррекции развития как фундаментальная основа становления онтогенетической медицины и профилактики / И.М. Воронцов // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2004. – № 2. – С. 14-15.

7. Варивода В.О. Зв’язки функціональних показників ехокардіографії з тотальними, повздовжніми, поперечними та обхватними розмірами у здорових підлітків різних соматотипів / В.О. Варивода // Вісн. Вінницького нац.. мед. ун-ту. – 2008. – № 1. – C. 38-43.

8. Антропологическое обследование в клинической практике / [Николаев В.Г., Николаева Н.Н., Синдеева I.B. и др. ]. – Красноярск: Изд-во ООО “Версо”, 2007. – 173 с.

9. Гордійчук С.В. Особливості кореляційного зв’язку деяких морфометричних параметрів серця з антропометричними та соматотипологічними показниками у юнаків Полісся / С.В. Гордійчук // Клін. та експеримент. патолог. – 2008. – № 2.– С. 5-9.

10. Гунас І.В. Кореляції сонографічних параметрів серця з антропосоматотипологічними показниками здорових міських юнаків ектоморфного соматотипу / І.В. Гунас, О.Є. Маєвський, І.Ю. Іванов // Укр. морфолог. альманах. – 2011. – Т. 9, № 4. – С. 18-21.

11. Конституційний підхід до визначення нормативних показників серцево-судинної системи / І.В. Гунас, Л.А. Сарафинюк, Г.В. Даценко [та ін.] // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2006. – Т. 5, № 2. – С. 91.

12. Маєвський О.Є. Особливості взаємозв’язків сонографічних параметрів серця з антропосоматотипологічними показниками і компонентним складом маси тіла здорових міських юнаків загальної групи / О.Є. Маєвський // Вісн. Вінницького нац. мед. ун-ту. – 2011. – Т. 15, № 2. – С. 259-263.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)