Особливості закриття лапаростомії за гострого поширеного перитоніту

V. Yu. Bodiaka, O. I. Ivashchuk, V. V. Vlasov, I. O. Kozak

Анотація


У даній статті клінічно-лабораторно обґрунтовано запропонований метод корекції рівня внутрішньочеревного тиску після закриття лапаротомії за гострого поширеного перитоніту, який включає зшивання лише країв шкіри лапаротомної рани. Встановлено, що застосування даного методу призводить до відсутності випадків внутрішньочеревної гіпертензії III-IV ступенів, вірогідного зниження рівня внутрішньочеревного тиску, ступеня органної дисфункції, а також ліжкоднів.

Ключові слова


гострий поширений перитоніт; лапаростомія; внутрішньочеревний тиск; внутрішньочеревна гіпертензія

Повний текст:

PDF

Посилання


Boyko V.V., Krivoruchko I.A., Teslenko S.M., Syvozhelizov A.V. The widespread purulent peritonitis. Kharkov: Prapor, 2008; 280 (in Ukrainian).

Logachev V.K., Timchenko M.Ye. Rol sanatsii bryushnoy polosti pri razlitom peretonite v razvitii posleoperatsionnykh oslozhneniy i letalnikh iskhodov [The role of sanation of the abdominal cavity with diffuse peroneonitis in the development of postoperative complications and deaths]. Kharkiv surgical school. 2008; 2: 195-198 (in Russian).

Pyptiuk O.V., Churpii I.K., Churpii K.L. Monitorynh vedennia pisliaoperatsiinykh khvorykh na perytonit [Monitoring of postoperative patients with peritonitis]. Ukrainian Journal of Surgery. 2011; 3 (12): 60-61 (in Ukrainian).

Zabelin M.V. Syndrome of intraperitoneal hypertension in emergency abdominal surgery. PhD in Medicine sci. Diss. Moscow, 2010(in Russian).

Sheyanov S.D., Kravchuk Ya.N., Kharitonova Ye.A. Sindrom intraabdominalnoy gipertenzii u patsientov s ostrymi khirurgicheskimi zabolevaniyami organov bryushnoy polosti [Intra-abdominal hypertension syndrome of patients with acute surgical diseases of the abdominal cavity]. Bulletin of St. Petersburg University. Intra-abdominal hypertension syndrome in patients with acute surgical diseases of the abdominal cavity]. Bulletin of St. Petersburg University. 2009; 3 (11): 151-163 (in Russian).

Teplyi V.V. Planuvannia ta provedennia abdominoplastyky z urakhuvanniam tysku v cherevnii porozhnyni [Planning and conducting abdominoplastic considering pressure in the abdominal cavity]. Surgery of Ukraine. 2006; 17 (1): 33-40 (in Ukrainian).

Vlasov V.V. Do metodyky vykonannia prohramovanoi laparostomii i drenuvannia cherevnoi porozhnyny v umovakh rozlytoho hniinoho perytonitu [To perform programmed methods laparostomy and abdominal drainage conditions in diffuse purulent peritonitis]. Clinical anatomy and operative surgery. 2002; 1 (2): 43 (in Ukrainian).

Vlasov V.V. Etiology, pathogenesis, prevention and treatment of postoperative ventral hernias. PhD in Medicine sci. diss. Kyiv, 2002 (in Russian).

Dubenets V.O. Modyfikovana operatsiia Ramirez yak profilaktyka abdominalnoho kompartment syndromu pry hihantskykh pisliaoperatsiinykh hryzhakh zhyvota [Modified operation Ramirez as prevention of abdominal compartment syndrome in case of giant postoperative abdominal hernia]. Surgery of Ukraine: New technologies in the surgical treatment of abdominal hernias: the materials of V anniversary All-Ukrainian scientific conference with international participation. 2008; 2 (26): 98-99 (in Ukrainian).

Bereznytsky Y.S., Fomin P.D. ed. The standards of organization and professionally oriented protocols of care for patients with acute surgical pathology of the stomach. Kyiv: TOV "Doctor Media", 2010 (in Ukrainian).

Ivashchuk O.I., Bodyaka V.U. The method of measuring the abdominal pressure. Ukraine patent for the utility model № u 2011 01361; 2011 (in Ukrainian).

Maltseva L.A., Mosentsev N.F., Febles Anikeeva L. Shkala otsenki gastrointestinalnoy nedostatochnosti u patsientov s kriticheskimi sostoyaniyami [Scale of assessment of gastrointestinal disease of patients with critical states]. Intensive Care Herald. 2010; 1: 18-20 (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Поширений гнійний перитоніт: монографія / В.В. Бойко, І.А. Криворучко, С.М. Тесленко, А.В. Сивожелізов – Х.: Прапор, 2008. – 280 с.

2. Логачев В.К. Роль санации брюшной полости при разлитом перетоните в развитии послеоперационных осложнений и летальних исходов / В.К. Логачев, М.Е. Тимченко // Харківська хірург. школа. – 2008. – № 2. – С. 195-198.

3. Пиптюк О.В. Моніторинг ведення післяопераційних хворих на перитоніт / О.В. Пиптюк, І.К. Чурпій, К.Л. Чурпій // Укр. ж. хірург. – 2011. – № 3(12). – С. 60-61.

4. Забелин М.В. Синдром внутрибрюшной гипертензии в неотложной абдоминальной хирургии : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук : спец. 14.01.17 “Хирургия” / М.В. Забелин. – М., 2010. – 46 с.

5. Шеянов С.Д. Синдром интраабдоминальной гипертензии у пациентов с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости / С.Д. Шеянов, Я.Н. Кравчук, Е.А. Харитонова // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та. – 2009. – Вып. 3, № 11. – С. 151-163.

6. Теплий В.В. Планування та проведення абдомінопластики з урахуванням тиску в черевній порожнині / В.В. Теплий // Хірург. України. – 2006. – Т. 17, № 1. – С. 33-40.

7. Власов В.В. До методики виконання програмованої лапаростомії і дренування черевної порожнини в умовах розлитого гнійного перитоніту / В.В. Власов // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2002. – Т. 1, № 2. – С. 43.

8. Власов В.В. Этиология, патогенез, профилактика и лечение послеоперационных вентральных грыж: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора мед. наук : спец. 14.01.03 “Хирургия” / В.В. Власов. – К., 2002. – 32 с.

9. Дубенець В.О. Модифікована операція Ramirez як профілактика абдомінального компартмент синдрому при гігантських післяопераційних грижах живота // Хірургія України: Новітні технології в хірургічному лікуванні гриж живота: матер. V ювілейної Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю. – 2008. – № 2(26). – С. 98-99.

10. Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота / Науково-методичне видання // за редакцією Березницький Я.С., Фоміна П.Д. – К.: ТОВ “Доктор-Медіа”, 2010. – 470 с. – (Серія “Бібліотека” Здоров’я України”).

11. Патент України на корисну модель 61803, МПК А 61 В 5/03. Спосіб вимірювання внутрішньочеревного тиску / Іващук О.І., Бодяка В.Ю.; заявник та патентовласник Буковинський державний медичний університет. – № u 2011 01361; заявл. 07.02.11; опубл. 25.07.11, Бюл. № 14.

12. Шкала оценки гастроинтестинальной недостаточности у пациентов с критическими состояниями / Л.А. Мальцева, Н.Ф. Мосенцев, Л. Феблес Аникеева [и др.] // Вестн. интенсивной терап. – 2010. – № 1. – 18-20.

DOI: https://doi.org/10.24061/95549

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)