Морфологічна та антропометрична характеристика під’язикових слинних залоз у плодовому періоді пренатального онтогенезу людини

N. V. Bernik

Анотація


Вивчення вікової динаміки змін морфологічних та антропометричних характеристик пренатального онтогенезу під’язикової слинної залози (ПЯСЗ) людини проведено на 51 препараті плодів 4-10 місяців внутрішньоутробного розвитку (81,0-375,0 мм тім’яно-куприкової довжини). Реалізації мети дослідження досягнуто застосуванням методів макроскопії, мікроскопії серій послідовних гістологічних і топографоанатомічних зрізів, графічного та пластичного реконструювання, тонкого препарування під контролем бінокулярної лупи, морфометрії. Показано, що особливістю морфологічної та антропометричної характеристики ПЯСЗ людини у плодовому періоді пренатального онтогенезу є генетично запрограмована здатність до формування самостійних додаткових часточок залози, що мають самостійні вивідні протоки. Злиття секреторних відділів самостійних часточок ПЯСЗ з основною складовою зачатка залози спостерігається впродовж всього плодового періоду пренатального онтогенезу. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що поява варіантів форми ПЯСЗ плодів 4-10 місяців внутрішньоутробного розвитку залежить від кількості самостійних часточок та їх розташування відносно основного зачатка залози.

Ключові слова


під’язикова слинна залоза; плід; пренатальний онтогенез; людина

Повний текст:

PDF

Посилання


Afanasyev V.V. Salivary glands. Diseases and injuries: a guide for physicians. Moscow: GEOTAR Media, 2012; 296 (in Russian).

Semenova T.V. Klinicheskaya anatomiya i operativnaya khirurgiya (kurs lektsіy) [Clinical Anatomy and Operative Surgery (lectures)]. Donetsk, 2007; 276 (in Russian).

Kim D.Kh., Yeradze P.Ye. Klinicheskiy sluchay: diagnostika i lechenie slyunnoy kisty atipicheskoy lokalizatsii [Clinical case: diagnosis and treatment of salivary cysts atypical localization]. In: XXXI final conference of young scientists. Moscow, 2009; 153-154 (in Russian).

Akhtemiichuk Yu.T. Aktualnist anatomichnykh doslidzhen u perynatalnomu periodi ontohenezu [The relevance of research in the field of perinatal anatomy]. In: Essays on the perinatal anatomy. Chernivtsi: BSMU, 2011; 9-14 (in Ukrainian).

Akhtemiichuk Yu.T. Aktualnist naukovykh doslidzhen u haluzi perynatalnoi anatomii [The relevance of research in the field of perinatal anatomy]. Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine. 2012; 2 (3): 15-21 (in Ukrainian).

Bernik N.V., Oliynyk I.Yu. Morfometricheskiy analiz mezhtkanevykh vzaimootnosheniy “epiteliy-mezenkhima” rotovoy polosti cheloveka v rannem prenatalnom periode ontogeneza [The morphometric analysis of the relationship interstices "epithelium-mesenchyme" human oral cavity at an early prenatal ontogeny]. In: Current problems of morphology: International Scientific Conference. Chisinau, 2012; 206-209 (in Russian).

Bernik N.V., Oliinyk I.Yu. Mizhtkanynni spivvidnoshennia u rannomu embrionalnomu histohenezi pidiazykovoi slynnoi zalozy [Interstitial relationship in early embryonic histogenesis of sublingual salivary glands]. In: Providing health of the nation and the health of the individual as a function of the state priority: international scientific conference. Odessa, 2012; 74-75 (in Ukrainian).

Bernik N.V. Morfohenez pidiazykovoi slynnoi zalozy na druhomu misiatsi embriohenezu [Sublingual salivary gland morphogenesis of the second month of embryogenesis]. In: XIV Congress WFUMA. Donets'k-Kyiv-Chicago, 2012; 397 (in Ukrainian).

Bernik N.V. Formuvannia samostiinykh chastok pidiazykovoi slynnoi zalozy u peredplodiv 6-7 tyzhniv rozvytku [Formation of independent particles sublingual salivary gland fetuses 6-7 weeks of development]. In: XVI International Medical Congress of Students and Young Scientists, dedicated to the 55th anniversary of the Ternopil State Medical University named after I. Gorbachevskyi. Ternopil, 2012; 217 (in Ukrainian).

Bernik N.V. Morfohenez pidiazykovoi slynnoi zalozy u peredplodiv tretoho misiatsia embriohenezu [Sublingual salivary gland morphogenesis of third month embryogenesis fetuses]. In: Medicine of the third millenium: Interuniversity conference of students and young scientists: Proceedings of the conference. Kharkov: KhNMU, 2012; 22 (in Ukrainian).

Mishalov V.D., Tchaikovsky Y.B., Tverdokhlib I.V. Ethical and legal standards and requirements in the performance of scientific morphological studies. Kiev, 2007; 76 (in Ukrainian).

Bernik N.V., Oliinyk I.Yu. Minlyvist formy velykykh pidiazykovykh protok liudyny u peredplodiv ta plodiv [The variability of form major sublingual human duct in fetuses and beforefetuses]. Bulletin of problems biology and medicine. 2014; 1 (4): 18-21 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Афанасьев В.В. Слюнные железы. Болезни и травмы: руководство для врачей / В.В. Афанасьев. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 296 с.

2. Семенова Т.В. Клиническая анатомия и оперативная хирургия (курс лекцій) / Т.В. Семенова. – Донецк, 2007. – 276 с.

3. Ким Д.Х. Клинический случай: диагностика и лечение слюнной кисты атипической локализации / Д.Х. Ким, П.Е. Ерадзе // ХХХI итоговая конф. молодых учёных (Москва, 16-30 марта 2009 года): сб. трудов конф. – М.: МГМСУ, 2009. – С. 153-154.

4. Ахтемійчук Ю.Т. Актуальність анатомічних досліджень у перинатальному періоді онтогенезу / Ю.Т. Ахтемійчук // Нариси перинатальної анатомії / [Ю.Т. Ахтемійчук, О.М. Слободян, Т.В. Хмара та ін.]; за ред. Ю.Т. Ахтемійчука. – Чернівці: БДМУ, 2011. – С. 9-14.

5. Ахтемійчук Ю.Т. Актуальність наукових досліджень у галузі перинатальної анатомії / Ю.Т. Ахтемійчук // Неонатологія, хірургія та перинатальна мед. – 2012. – Т. ІI, № 1(3). – С. 15-21.

6. Берник Н.В. Морфометрический анализ межтканевых взаимоотношений “эпителий-мезенхима” ротовой полости человека в раннем пренатальном периоде онтогенеза / Н.В. Берник, И.Ю. Олийнык // Probleme actuale ale morfologiei: Conf. ştiinţifi ce internaţionale dedicată сentenarului profesorului B.Z.Perlin (Chişinău, 20-23 sept. 2012; sub redacţia Ilia Catereniuc): materialele conferinţei. – Ed.: Sirius SRL, MD: Chişinău, 2012. – P. 206-209.

7. Бернік Н.В. Міжтканинні співвідношення у ранньому ембріональному гістогенезі під’язикової слинної залози / Н.В. Бернік, І.Ю. Олійник // Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави: міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 27-28 квітня 2012 р.): матер. конф. – Одеса: ГО “Південна фундація медицини”, 2012. – С. 74-75.

8. Бернік Н.В. Морфогенез під’язикової слинної залози на другому місяці ембріогенезу / Н.В. Бернік // ХIV конгрес СФУЛТ, 04-06 жовтня 2012 р.: матер. конгресу. – Донецьк-Київ-Чікаго, 2012. – С. 397.

9. Бернік Н.В. Формування самостійних часток під’язикової слинної залози у передплодів 6-7 тижнів розвитку / Н.В. Бернік // XVI Міжнар. мед. конгр. студ. та молод. вчених, присв. 55-річчю ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського (Тернопіль, 23-25 квітня 2012 р.); секція: Морфол. в нормі та при патології: матер. конгресу. – Тернопіль, 2012. – С. 217.

10. Бернік Н.В. Морфогенез під’язикової слинної залози у передплодів третього місяця ембріогенезу / Н.В. Бернік // Медицина третього тисячоліття: міжвузівська конф. студентів та молодих вчених (Харків, 17-18 січня 2012 р.): матер. конф. – Харків: ХНМУ, 2012. – С. 22.

11. Мішалов В.Д. Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень / В.Д. Мішалов, Ю.Б. Чайковский, І.В. Твердохліб. – Київ, 2007. – 76 с. 12. Бернік Н.В. Мінливість форми великих під’язикових проток людини у передплодів та плодів / Н.В. Бернік, І.Ю. Олійник // Вісн. проблем біолог. і мед. – 2014. – Вип. 4, Т. 1(113). – С. 18-21.

DOI: https://doi.org/10.24061/94577

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)