DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.17.4.2018.9

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК СТАТЕВОЗРІЛИХ І СТАТЕВОНЕЗРІЛИХ САМЦІВ ЩУРІВ

V. I. Pivtorak, V. M. Monastirskiy, I. V. Bulko

Анотація


Мета роботи. Дати характеристику структури нирок у статевонезрілих і статевозрілих щурів. Матеріал і методи. Експериментальне дослідження виконано на білих нелінійних щурах-самцях, яких розподілили на дві вікові групи: статевонезрілі (12 тварин) з масою тіла 60-80 г, статевозрілі (12 тварин) з масою тіла 180-200 г. Проведено світлооптичне, морфометричне та електронно-мікроскопічне дослідження нирок. Результати. У статевозрілих щурів-самців порівняно з статевонезрілими площі ниркових тілець, судинних клубочків, просвітів капсул були більшими на 23,5-24,0%. Середня площа проксимальних канальців нефрона статевозрілих щурів-самців була більшою на 12,7%, а площа їх просвітів була більшою на 25,1%. Середня площа дистальних канальців нефрона була більшою на 13,9%, а площа їх просвітів – на 14,0%. Висновок. Морфофункціональний стан нирок у статевонезрілих і статевозрілих щурів-самців не має принципових відмінностей. Морфометричні параметри нефронів та їх структурних компонентів були статистично значуще більшими при досліджені нирок статевозрілих щурів порівняно зі статевонезрілими.

Ключові слова


нирки; структура; ультраструктура; статевонезрілі щури; статевозрілі щури

Повний текст:

PDF

Посилання


Borghese MFA, Ortiz MC, Balonga S, Szokalo RM, Majowicz MP. The role of endothelin system in renal structure and function during the postnatal development of the rat kidney. PloS one. 2016 Feb;11(2): e0148866. doi: 10.1371 / journal.pone.0148866

Şimşek N, Altunkaynak BZ, Ünal D, Can S, Malkoç I, Ünal B. A stereological and electron microscopic study of the development of the nephron in prenatal and postnatal rats. The eurasian journal of medicine. 2009 Aug;41(2):84-90.

Sun MY, Woolley JC, Blohowiak SE, Smith ZR, Siddappa AM, Magness RR, et al. Dietary-induced gestational iron deficiency inhibits postnatal tissue iron delivery and postpones the cessation of active nephrogenesis in rats. Reproduction, Fertility and Development. 2017 Aug;29(5):855-66. Doi: 10.1071 / RD15358

Boichuk TM, Petryshen OI. Korehuiuchyi vplyv melatoninu na funktsiiu morfolohichno zminenykh nyrok [Corrective action of melatonine on function of morphologically chenging kidneys]. Svit medytsyny ta biolohii. 2011;7(2):12-5. (in Ukrainian).

Vepriuk YuM, Rohovyi YuIe, Shumko NM, Hrytsiuk MI. Khronorytmichni osoblyvosti funktsii nyrok v intaktnykh statevozrilykh i statevonezrilykh shchuriv za umov hipo- ta hiperfunktsii shyshkopodibnoi zalozy [Chronorhythmic peculiarities of renal functions in intact pubertal and non- pubertal rats under hypo- and hyperfunction of pineal gland]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. 2011;11(4, part 2):65-70. (in Ukrainian).

Kholodkova OL, Prus RV. Morfolohichni osoblyvosti pechinky ta nyrok statevozrilykh ta statevonezrilykh shchuriv pislia modelovanoi cherepno-mozkovoi travmy [Morphological features of the liver and kidneys of mature and immature rats after modeled craniocerebral injury]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2017;2(4):160-3. (in Ukrainian).

Lykhatskyi PH, Fira LS, Fira DB, Kuzmak IP. Molekuliarni mekhanizmy metabolichnykh porushen v orhanakh shchuriv riznoho viku, urazhenykh natriiu nitrytom na tli tiutiunovoi intoksykatsii [Molecular mechanisms of metabolic disorders in the organs of rats of different ages affected by sodium nitrite in the context of tobacco intoxication]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia, medytsyna. 2017;2(8):259-64. (in Ukrainian).

Tyaglova IYu, Sitdikov RI, Karimova AZ. Morfologicheskie osobennosti pochki beloj kry`sy` [Morphological features of the white rat kidney]. Ucheny`e zapiski Kazanskoj gosudarstvennoj akademii veterinarnoj medicziny` im. N.E`. Baumana. 2013;216(4):333-7. (in Russian).

Kapustianska AA, Chelishvili AL. Morfofunktsionalna kharakterystyka strukturnykh komponentiv nyrkovoho tiltsia u shchuriv [Morphofunctional characteristic of structural components of the renal corpuscles in rats]. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2016;2(2):134-6. (in Ukrainian).

Dorzhu UV, Shoshenko KA, Belichenko VM, Ayzman RI. Ontogeneticheskie izmeneniya strukturnyih pokazateley pochek kryis [The ontogenic changes of the kidney structure parameters at the rats]. Fundamentalnyie issledovaniya. 2014;(12-6):1201-6. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Borghese MFA, Ortiz MC, Balonga S, Szokalo RM, Majowicz MP. The role of endothelin system in renal structure and function during the postnatal development of the rat kidney. PloS one. 2016 Feb;11(2): e0148866. doi:  10.1371 / journal.pone.0148866

2. Şimşek N, Altunkaynak BZ, Ünal D, Can S, Malkoç I, Ünal B. A stereological and electron microscopic study of the development of the nephron in prenatal and postnatal rats. The eurasian journal of medicine. 2009 Aug;41(2):84-90.

3. Sun MY, Woolley JC, Blohowiak SE, Smith ZR, Siddappa AM, Magness RR, Kling PJ. Dietary-induced gestational iron deficiency inhibits postnatal tissue iron delivery and postpones the cessation of active nephrogenesis in rats. Reproduction, Fertility and Development. 2017 Aug;29(5):855-66. Doi:  10.1071 / RD15358

4. Бойчук ТМ, Петришен ОІ. Корегуючий вплив мелатоніну на функцію морфологічно змінених нирок. Світ медицини та біології. 2011;7(2):12-5.

5. Вепрюк ЮМ, Роговий ЮЄ, Шумко НМ, Грицюк МІ. Хроноритмічні особливості функцій нирок в інтактних статевозрілих і статевонезрілих щурів за умов гіпо- та гіперфункції шишкоподібної залози. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії. 2011;11(4-2 (36)):65-70.

6. Холодкова ОЛ, Прус РВ. Морфологічні особливості печінки та нирок статевозрілих та статевонезрілих щурів після модельованої черепно-мозкової травми. Вісник проблем біології і медицини. 2017;2(4):160-3.

7. Лихацький ПГ, Фіра ЛС, Фіра ДБ, Кузьмак ІП. Молекулярні механізми метаболічних порушень в органах щурів різного віку, уражених натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації. Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2017;2(8):259-264

8. Тяглова ИЮ, Ситдиков РИ, Каримова АЗ. Морфологические особенности почки белой крысы. Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. 2013;216(4), 333-7. 

9. Капустянська АА, Челішвілі АЛ. Морфофункціональна характеристика структурних компонентів ниркового тільця у щурів. Вісник проблем біології і медицини. 2016;(2 (2)):134-6.

10. Доржу УВ, Шошенко КА, Беличенко ВМ, Айзман РИ. Онтогенетические изменения структурных показателей почек крыс. Фундаментальные исследования. 2014;(12-6):1201-6.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)