DOI: https://doi.org/10.24061/1727-0847.16.1.2017.51

ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПЕРИТОНІТУ

M M Hresko, M D Hresko

Анотація


Наведено аналіз клініко-імунологічного обстеження 49 хворих на різні форми перитоніту. Доведено, що в умовах виснаження функціональної здатності захисних механізмів та вторинного імунодефіциту у хворих з ІІІ-Б, ІV ступенем тяжкості перитоніту проведення імуностимуляції є недоцільним. З метою корекції вторинного імунодефіциту в комплексному лікуванні обґрунтовано введення плазми донорів-реконвалесцентів, що перехворіли на гострий перитоніт.

Ключові слова


перитоніт; титр специфічних антитіл; вторинний імунодефіцит

Повний текст:

PDF

Посилання


Hresko MM. Optymizatsiya kompleksnoho likuvannya hostroho perytonitu [Optimizing Of Comprehensive Treatment Of Acute Peritonitis]. Clinical anatomy and operative surgery. 2014;13(1):40-2 (in Ukrainian).

Kryvoruchko IA, Antonova MS. Khirurhichne likuvannya khvorykh na abdominal'nyy sepsys z prohnozuvannyam ymovirnosti vynyknennya pislyaoperatsiynykh uskladnen' ta letal'nosti pry vykonanni relaparotomiyi [Surgical treatment of patients with abdominal sepsis with the prediction of the probability of occurrence of postoperative complications and lethality when performing relaparotomy]. Kharkivs'ka khirurhichna shkola. 2017. 2(83):50-3 (in Ukrainian).

Hrynchuk FV, Preutesey VV, Hrynchuk AF. Intehral'na otsinka deyakykh osoblyvostey patohenezu hostroho perytonitu [Integral evaluation of some features of the pathogenesis of acute peritonitis]. In: Proceedings of the international scientific and practical conference New in the medicine of the modern world. Lviv; 2015 111-4 (in Ukrainian).

Hrynchuk FV. Zminy rivniv deyakykh tsytokiniv plazmy krovi za umov eksperymental'noho perytonitu ta yoho rozvytku na tli tsukrovoho diabetu [Changes in the levels of some blood plasma cytokines in conditions of experimental peritonitis and its development on the background of diabetes mellitus]. In: Advances in medical and pharmaceutical sciences. Odessa; 2015 86-90 (in Ukrainian).

Hres'ko MM. Aktual'ni problemy prohnozuvannya tyazhkosti stanu khvorykh na hostryy perytonit [Actual problems of predicting the severity of patients with acute peritonitis]. In: Proceedings of the XXIII Congress of Surgeons of Ukraine; 2015 Oct 21-23; Kyiv. Kyiv; 2015. p. 643-4 (in Ukrainian).

Kryshen VP, Lyashchenko PV, Zadorozhnyy VV. Kil'kisnyy ta yakisnyy sklad mikroflory perytoneal'noho eksudatu u khvorykh z rozpovsyudzhenym perytonitom pry vykorystanni intraabdominal'noho sorbtsiyno-trasmembrannoho dializu [Quantitative and qualitative composition of the peritoneal exudate microflora in patients with widespread peritonitis using intraabdominal sorption-transdermal dialysis]. Kharkivs'ka khirurhichna shkola. 2017;4(79):16-19 (in Ukrainian).

Hrynchuk FV, Polianskyi IYu, Hrynchuk AF. Obyektyvna diahnostyka poshyrenosti perytonitu [Objective diagnosis of peritonitis prevalence]. In: Proceedings of the IV Scientific and Practical Conference Inflammation: morphological, pathophysiological, therapeutic and surgical aspects. Vinnitsa; 2015. p. 24-26 (in Ukrainian).

Polianskyi IYu, Hrynchuk FV, Bilookyi VV, Andriiets VV, Maksymiuk VV, Hresko MM, et al. Hostryy perytonit na suchasnomu etapi – problemy, zdobutky, perspektyvy [Acute Peritonitis On The Modern Stage – Problems, Achievements And Prospects]. Clinical anatomy and operative surgery. 2014;13(1):83-7 (in Ukrainian).

Leonovich SI, Alekseev SA, Gain YuM. Osobennosti immunologicheskogo statusa pri peritonite i metody ego korrektsii [Features of the immunological status in peritonitis and methods of its correction]. Minsk; 2010. 21 p. (in Russian).

Ermolov AS, Volenko AV, Gorskiy VA, Zubritskiy VF, Zemlyanoy AB, Ayrapetyan AT, et al. Radikal'noe ustranenie istochnika peritonita – kardinal'naya problema khirurgicheskogo lecheniya peritonita [Radical elimination of the source of peritonitis is the cardinal problem of surgical treatment of peritonitis]. Annals of Surgery. 2016;21(3):211-4 (in Russian).

Zemskov AM, Zemskov VM. Klinicheskaya effektivnost' primeneniya immunotropnykh preparatov pri khirurgicheskoy infektsii [Clinical effectiveness of the use of immunotropic drugs for surgical infection]. Khirurg. 2011;2:4-8 (in Russian).

Grynchuk FV, Polianskiy IY, Preutesei VV, Grynchuk AF. News coring system for predicting post-surgical complication in abdominal surgery. Arta Medica. 2015;3(56):53.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Гресько М.М. Оптимізація комплексного лікування гострого перитоніту / М.М. Гресько // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2014. – Т. 13, № 1. – С. 40-42.

2. Криворучко І.А. Хірургіч-не лікування хворих на абдомінальний сепсис з прогнозуванням ймовірності виникнення післяо-пераційних ускладнень та летальності при виконанні релапаротомії / І.А. Криворучко, М.С. Антонова // Харківська хірург. школа. – 2017. – № 2(83). – С. 50-53.

3. Гринчук Ф.В. Інтегральна оцінка деяких особливостей патогенезу гострого перитоніту / Ф.В. Гринчук, В.В. Преутесей, А.Ф. Гринчук // Нове у медицині сучасного світу: зб. матер. міжнарод. наук.-практ. конф. – Львів, 2015. – С. 111-114.

4. Гринчук Ф.В. Зміни рівнів деяких цитокінів плазми крові за умов експериментального перитоніту та його розвитку на тлі цукрового діабету / Ф.В. Гринчук // Нові досягнення у галузі медичних та фармацевтичних наук: зб. тез наукових робіт. – Одеса, 2015. – С. 86-90.

5. Гресько М.М. Актуальні проблеми прогнозування тяжкості стану хворих на гострий перотоніт / М.М. Гресько // Матер. XХІІI з’їзду хірургів України (Київ, 21-23 жовт-ня 2015 р.). – К., 2015. – С. 643-644.

6. Кількісний та якісний склад мікрофлори перитонеально-го ексудату у хворих з розповсюдженим перитонітом при використанні інтраабдомінального сорбційно-трасмембранного діалізу / В.П. Кришень, П.В. Лященко, В.В. Задорожний [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2017. – № 4(79). – С. 16-19.

7. Гринчук Ф.В. Об’єктивна діагнос-тика поширеності перитоніту / Ф.В. Гринчук, І.Ю. Полянський, А.Ф. Гринчук // Запалення: морфологічні, патофізіологічні, терапевтичні і хірургічні аспекти: матер. IV наукю-практ. конф. – Вінниця, 2015. – С. 24-26.

8. Гострий перитоніт на сучасному етапі – проблеми, здо-бутки, перспективи / І.Ю. Полянський, Ф.В. Гринчук, В.В. Білоокий [та ін.] // Клін. анатом. та оператив. хірург. – 2014. – Т. 13, № 1. – С. 83-87.

9. Леонович С.И. Особенности иммунологиче-ского статуса при перитоните и методы его коррекции (учебное пособие) / С.И. Леонович, С.А. Алексеев, Ю.М. Гаин. – Минск, 2010. – 21 с.

10. Ермолов А.С. Радикальное устранение источника перитонита – кардинальная проблема хирургического ле-чения перитонита / А.С. Ермолов, А.В. Воленко, В.А. Горский // Анналы хирург. – 2016. – № 21(3). – С. 211-214.

11. Земсков А.М. Клиническая эффективность применения иммунотропных препаратов при хирургической инфекции / А.М. Земсков, В.М. Земсков // Хирург. – 2011. – № 2. – С. 4-8.

12. News coring system for predicting post-surgical complication in abdominal surgery / F.V. Grynchuk, I.Y. Polianskiy, V.V. Preutesei, A.F. Grynchuk // Arta Medica. – 2015. – № 3(56). – P. 53.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1727-0847 (Print)
ISSN 1993-5897 (On-line)